Enkel

Fødsel av barn i seteleie til termin

Bakgrunn

Om lag tre til fire prosent av alle barn ligger i seteleie ved termin.

Hva som er beste forløsningsmåte ved fødsel av barn i seteleie til termin (37-42 uker), har vært diskutert i en årrekke. For mer enn 20 år siden ble den store multisenterstudien Term Breech Trial (TBT) publisert i tidsskriftet The Lancet. Studien konkluderte med at planlagt keisersnitt ga bedre resultat for barnet enn planlagt vaginal fødsel. Dens resultater og konklusjoner har dominert den internasjonale diskusjonen om setefødsler i årene etter, og har hatt veldig stor innflytelse på valg av forløsningsmetode ved seteleie til termin over hele verden.

I land som Sverige forløses over 90 prosent ved planlagt keisersnitt, og i USA må foreldre som ønsker å føde vaginalt ved seteleie signere på at de er kjent med at risikoen for barnet er høyere ved en vaginal fødsel enn ved et planlagt keisersnitt. Også i Norge fikk resultatet konsekvenser for fødselspraksis og andelen barn født vaginalt i seteleie gikk ned fra rundt 40 til 30 prosent etter år 2000.

Studien TBT har likevel blitt kritisert av eksperter i flere land, kritikken har gått på hvordan pasienter ble inkludert i studien, manglende oppfølgning (sammenlignet med Norge og nordiske land), overvåkning i fødsel og kompetanse hos personell som forløste kvinnene for å nevne noen. På bakgrunn av denne studien ble det i Norge derfor satt ned en ekspertgruppe fra Senter for medisinske metodevurdering (SMM) for å vurdere norske forhold. Ekspertgruppen konkluderte med at overførbarheten av resultatene fra TBT til norsk praksis er svært usikker da nyfødt-dødeligheten er lavere i Norge enn den som ble oppnådd selv i den gruppen i TBT som ble forløst med keisersnitt. Flere sentre og land som deltok i TBT-studien, har en annen svangerskapsomsorg, fødselsovervåking, forløsningsteknikk og pediatrisk tilbud enn Norge.

Norske forhold

Vi har lange tradisjoner og god kunnskap om håndtering av vaginale setefødsler i Norge, og vi har hatt en stabil andel kvinner som føder vaginalt i seteleie på rundt 30 prosent de siste tiårene. Det er viktig å holde denne kunnskapen ved like, også med tanke på de som kommer inn til fødsel med uoppdaget seteleie og der en vaginal fødsel er på gang. Vaginal setefødsel til termin anbefales forutsatt en god utvelgelsesprosess, nøye fødselsovervåking og tilstedeværelse av kvalifisert fødselshjelper.

Resultater fra norske sykehus (to publiserte rapporter og to upubliserte) bekrefter lav risiko for komplikasjoner ved vaginal forløsning ved disse sykehusene. I 2008 ble over 50 prosent av alle diagnostiserte seteleier startet som en vaginal fødsel. Av disse endte 42 prosent med keisersnitt. Det samme gjaldt "Nordlandsstudien" som ble publisert i 2010. Her endte 41 prosent av kvinnene som var i den utvalgte gruppen som skulle føde vaginalt, med et akutt keisersnitt. I rapporten "Et trygt fødetilbud" som ble publisert av Helsedirektoratet våren 2010, foreslås at vaginale setefødsler skal sentraliseres til kvinneklinikker. 

Ytre vending kan redusere antall setefødsler, men det er ikke vist å ha effekt på nyfødt-dødelighet. Norsk praksis med ytre vending er dårlig dokumentert. Det anbefales at det opprettes et nasjonalt seteregister der resultater for barn og mor fortløpende registreres og evalueres.

Utredning før fødsel ved seteleie

Ultralydundersøkelse er nødvendig for å finne ut hvordan barnet ligger, hvilket leie, og for å anslå vekten til barnet. Det vurderes om det skal utføres en undersøkelse av målene i kvinnens bekken (CT). Etter undersøkelse og samtale, vil legen sammen med kvinnen legge en plan for fødselen.

Det er noen betingelser som bør være tilstede for at vaginal fødsel ved seteleie anbefales. Men hver av disse betingelsene er veiledende og ikke alene indikasjon for keisersnitt. Om fødselen din starter før svangerskapsuke 34, om du venter et stort (over 4500 g) eller lite (mindre enn 2000 g) barn, om barnet ligger med bena helt utstrukket eller det er faktorer hos deg eller barnet som gjør at en vaginal fødsel kan medføre økt risiko, vil keisersnitt bli anbefalt.

Om barnet ligger slik at det er mulig å vende det fra seteleie til hodeleie, kan det forsøkes. Barnet overvåkes med ultralyd og CTG før og etter vendingsforsøk.

Vaginal fødsel ved seteleie

Om alt ligger til rette for at fødselen kan forløpe ukomplisert, er det anbefalt at du føder vaginalt. Du bør da føde på en fødeavdeling som har rutinerte fødselsleger på døgnvakt. Fødeavdelingen skal ha anestesilege og barnelege på vakt. Du har også rett til å velge behandlingssted under ordningen Fritt behandlingsvalg.

Første del av fødselen forløper stort sett som ved en vanlig fødsel hvor barnet ligger i hodeleie. En del fødeavdelinger har kompetanse på knestående setefødsel, en fødestilling som kan virke positivt på fødselsfremgangen og fosterets hjerteaktivitet. Du kan velge å føde med eller uten epidural smertelindring, eventuelt annen smertelindring som bedøvelse av underlivsnerven.

Jordmor vil under fødselen fortløpende informere og veilede deg om aktivitet, hvile og fremgang i fødselsarbeidet, og fødselslege vil alltid være tilstede på fødestuen når det nærmer seg fødsel. Barnet kan også overvåkes gjennom hele fødselsforløpet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. SMM-rapport Nr. 3/ 2003. Fødsel av barn i seteleie til termin. Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef Unimed, 2003.
  2. St. Olavs Hospital. Fødsel i seteleie. Sist oppdatert 11.09.2017. stolav.no
  3. Helsedirektoratet. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen. Oslo: 2010. IS-1877 www.helsedirektoratet.no