Nyhetsartikkel

- Trygt med vaginale setefødsler i Norge

Pål Øian er en av forfatterne bak en ny norsk studie om fødselsmetode ved seteleie. - Kunnskap, tradisjon og erfaring er de viktigste begrunnelsene til at han mener vaginal setefødsel fortsatt bør anbefales til utvalgte grupper.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne artikkelen er den femte av totalt seks artikler som belyser temaet valg av fødselsmetode ved seteleie. Anbefalinger i ulike vestlige land spriker. Norske studier konkluderer ulikt, og vi har gjort intervju med to erfarne fødselsleger som har forskjellig oppfatning av hva som er det beste valget ved setefødsel - planlagt keisersnitt for alle eller vaginal setefødsel for utvalgte grupper. Temaet utdypes i disse artiklene:

Pål Øian er avdelingsoverlege og professor ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han er en av forfatterne bak studien "Fødselsmetode ved seteleie"1, som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i mars 2010. Han er også medforfatter av Norsk gynekologisk forenings veileder om seteforløsning, og han ledet ekspertgruppen til Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) som forfattet rapporten "Fødsel av barn i seteleie til termin."2

Sammendrag av SMM-rapporten kan du lese her.

- Kriteriene fungerer godt i Norge

I studien Fødselsmetode ved seteleie velges utvalgte grupper ut til vaginal setefødsel etter strenge seleksjonskriterier.

Les mer om studien her: Anbefaler vaginal setefødsel

- Seleksjonskriteriene er skriftlig nedfelt i veilederen til Norsk gynekologisk forening. Barnet skal ha en viss størrelse - altså være mellom 2 -4,5 kilo. Veier barnet under to kilo, er det som regel under 34 uker ved fødselen. De små barna er ofte vanskelige å forløse, og det er de som er utsatt for mest fare ved en vaginal fødsel. Derfor anbefales det å forløse barnet med keisersnitt dersom det blir født tidligere enn dette. Hvis det foreligger seteleie, skal dette bekreftes med ultralyd, og det skal tas mål av bekkenet til mor. Der skal det være en viss størrelse på to hovedmål. Dette er altså de viktigste kriteriene som skal oppfylles for at vi skal anbefale planlagt vaginal fødsel ved seteleie, sier Øian.

- Hvor sikre er disse kriteriene?

- Erfaring viser at kriteriene har fungert godt i Norge, men ikke alle kriteriene må være oppfylt for at en vaginal setefødsel skal gjennomføres. Måling av bekkenet er ikke absolutt nødvendig, sier Øian.

Akutte keisersnitt

Pål Øian
Pål Øian

- 41 prosent av de setefødselene som var utvalgt etter disse kriteriene, til planlagt vaginal fødsel, endte med akutt keisersnitt. Hva sier dette om seleksjonskriteriene?

- At det er mange akutte keisersnitt sier noe om at man ikke tar noen sjanser. Derfor ble det kanskje flere keisersnitt enn det kunne vært. Du kan selvsagt snu på det og si at kriteriene ikke fungerer godt nok, men det er jeg ikke enig i. Kanskje var det ikke nødvendig med så mange akutte keisersnitt, men sånn ble det. Det er heller ikke sikkert at alle sykehus har like stor andel akutte keisersnitt ved setefødsler, sier Øian.

Bedre resultater i Norge

- Hvor stor er komplikasjonsrisikoen ved et akutt keisersnitt sammenlignet med et planlagt keisersnitt?

- Generelt er keisersnitt et trygt inngrep, men det er noe mer komplikasjoner ved akutt keisersnitt. Det kan dreie seg om infeksjoner, mer blødning og lignende. Det er enklere med planlagte keisersnitt, sier Øian.

- Det var planlagt vaginal setefødsel for 61 prosent av kvinnene i studien. Kun 36 prosent endte opp med vaginal forløsning. Når så mange av de planlagt vaginale setefødselene ender med akutt keisersnitt, og dere i tillegg skriver at risikoen for barnet er økt ved vaginal setefødsel. Hvorfor anbefaler dere likevel vaginal setefødsel for disse gruppene?

- Det er flere grunner til det. Det er forskjell på de umiddelbare resultatene og resultatene på sikt. Det er veldig små forskjeller, ingen av disse barna hadde langtids-uheldig utfall. Hovedårsaken til at vi anbefaler vaginal setefødsel til disse, er at resultatene i Norge er mye bedre enn resultatene i svært mange andre land. Keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner ved senere graviditeter, noe man kanskje ikke tenker på. Ett arr i livmoren øker faren for at livmoren skal sprekke i senere svangerskap, og det øker risikoen for forliggende morkake. I tillegg får man alltid inn noen kvinner med uoppdaget seteleie. Om man aldri forløser vaginale setefødsler, kan dette fort bli farligere. Generelt mener vi at en vaginal fødsel er bra for barnet. Ikke minst med tanke på lungefunksjon, det er økt risiko for at barnet skal få astma, hvis det blir forløst ved keisersnitt. Så det er en vekting av fordeler og ulemper som gjør at vi i Norge anbefaler dette, sier Øian.

Tradisjoner, kunnskap og vilje

Andre vestlige land som vi ofte liker å sammenlikne oss med, som Sverige, England, USA, Canada og Tyskland, anbefaler keisersnitt ved seteleie fordi de anser risikoen ved vaginal setefødsel som for høy for barnet. Hvorfor velger norske myndigheter annerledes enn disse, og anbefaler vaginal setefødsel til utvalgte grupper?

- Dette redegjorde vi for i SMM-rapporten i 2003. Vi viste at vi i Norge har en helt annen erfaring med forløsning av seteleie enn veldig mange andre land. Vi har god tradisjon for slik forløsning i Norge. Blant annet ble Løvsets metode utviklet i Bergen. Dette er en spesiell teknikk for forløsning ved seteleie. Vi har tradisjoner for dette, og vi kan det. Derfor er det også mer vilje til å opprettholde denne kunnskapen, sier Øian.

Forskningen som kanskje har vakt mest oppsikt på verdensbasis når det gjelder dette temaet, ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet i 2000. Studien "Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomized multicentre trial: Term Breech Trial, førte til at en rekke land endret retningslinjer ved setefødsel og valgte å anbefale planlagt keisersnitt ved setefødsler til termin. Denne studien blir ofte omtalt som Term Breech Trial (TBT) eller Hannah-studien.

- I Hannah-studien står det at det var erfarne fødselsleger som forløste ved de vaginale setefødselene?

- Erfaren ja, men i Canada og USA var det allerede før denne studien en høy andel keisersnitt ved seteleie. Var de erfarne fødselslegene erfarne i forløsning av vaginal setefødsel, eller var de erfarne i vanlig fødsel? I mange av disse landene har de også dårlig overvåking av fødslene. Vi har kontinuerlig overvåking av fosterlyd, slik at vi har god oversikt over barnet, og kan gripe inn og gjøre akutt keisersnitt ved behov, sier Øian.

- Det høres likevel merkelig ut at vi i et lite land som Norge har fødselsleger med mer erfaring fra vaginale setefødsler enn fødselsleger i andre land med langt flere fødsler. Det er vel naturlig å tro at det vil være en langt høyere andel setefødsler i land med flere fødsler generelt?

- Øvelse gjør mester. Vi har mye øvelse og gode teknikker. Akkurat på dette feltet har vi veldig god erfaring og opplæring. Vi har hatt tradisjon på dette de siste 50 årene, derfor gjør vi det så bra på dette området. Det er også bra for kvinner med tvillinger, hvor ett eller flere barn kommer i seteleie. Da kan vi forløse dem også, sier Øian.

- Naturlig å fortelle om norske forhold

I studien skriver dere at det er viktig at korrekt informasjon blir gitt til den fødende. Men i og med at resultatene i ulike studier, og anbefalinger i ulike land spriker så mye, hva vil da være korrekt informasjon?

- Det viktigste er å påpeke hvordan det er ved den enkelte avdeling. Jeg synes forholdene i Norge og våre resultater bør telle, og det som står i SMM-rapporten. Det er en god rapport. Det er naturlig å fortelle om norske forhold, sier Øian.

-Sammenlignet med en rekke andre medisinske tilstander, tar man ikke en uforholdsmessig høy risiko ved å anbefale vaginal setefødsel?

- Jeg synes ikke det er noen stor risiko. Det er noen umiddelbare parametere, men ingen alvorlige eller farlige komplikasjoner. Langtidskomplikasjoner for mor bør også tas med i en totalvurdering. Vi ønsker ikke å gamble med noen barns liv. Vi synes ikke de resultatene vi fremlegger i Norge, indikerer keisersnitt, sier Øian.

I SMM-rapporten fra 2003 anbefaler forfatterne at det opprettes et eget seteleieregister ved Medisinsk fødselsregister. Dette er fortsatt ikke iverksatt.

- Vi anbefaler fortsatt et nasjonalt seteleieregister. Slik kan vi fortløpende registrere, dokumentere og evaluere hva som er den beste praksisen. Resultatene vil helt opplagt variere mye. Ved Haukeland sykehus, er for eksempel andelen vaginale setefødsler svært høy - der forløses over 50 prosent vaginalt, sier Øian.

I rapporten "Et trygt fødetilbud" som ble publisert av Helsedirektoratet våren 2010, er det foreslått at vaginale setefødsler skal sentraliseres til Kvinneklinikker.

- Jeg tror det er en riktig utvikling, sier Øian.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Andreasen S, Nielsen E W, Øian P. Fødselsmetode ved seteleie. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; 130: 605-8. www.tidsskriftet.no
  2. Fødsel av barn i seteleie til termin - SMM-rapport Nr. 3/2003 www.kunnskapssenteret.no/