Informasjon

Leddgikt og graviditet

Temaside om Korona

Fruktbarhet hos kvinner

Generelt kan man si at kvinner med artrittsykdom kan ha sammensatte fertilitetsproblemer.

Utfordringene med fertilitet rammer spesielt kvinner som blir syke i ung voksen alder, før de har fått sitt første barn. I en norsk studie hvor pasientene var behandlet med sykdomsmodifiserende medisiner, fant man at kvinner med artrittsykdom hadde færre barn sammenlignet med kvinner fra den generelle befolkningen. En høyere andel av pasientene var også barnløse.

Fra norske og nederlandske studier har man sett at kvinner med artrittsykdom er eldre enn kvinner i den generelle befolkningen når de får sitt første barn. I en nederlandsk studie fant forskerne at faktorer som kunne påvirke fertiliteten negativt var høyere alder ved ønske om svangerskap, ingen tidligere gjennomgåtte svangerskap og økt sykdomsaktivitet. Bruk av NSAIDs (ikke-steroide antirevmatiske medikamenter) eller prednisolondose på 7,5 mg daglig, eller høyere, brukt over tid var også faktorer som påvirket fertiliteten negativt.

NSAIDs kan hos noen kvinner hemme eggløsning og frarådes brukt ved fertilitetsproblemer. En studie har også rapportert om reduserte egg-reserver hos kvinner med artrittsykdom. Det er viktig å fange opp mulige fertilitetsproblemer tidlig. Et generelt råd er å be om en vurdering hos gynekolog dersom du har prøvd å bli gravid i mer enn seks måneder uten å lykkes.

Forrige side Neste side