Informasjon

NIPT - non invasiv prenatal test

Ved NIPT - non invasiv prenatal test, gjøres en analyse av fosterets DNA i en blodprøve fra mor.

Hva er NIPT?

NIPT står for non invasiv prenatal test, og er en prøve av fosterets DNA som tas uten inngrep utover en blodprøve fra mor. Testen gjøres i kombinasjon med ultralyd og kan avdekke kromosomavvikene trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13. Testen kan tas fra svangerskapsuke ti, men det er anbefalt å vente til uke elleve. NIPT tilbys kun hos offentlige og enkelte private virksomheter godkjent av Helsedirektoratet til å gjennomføre testen.

Lovverket regulerer bruk av NIPT

Bioteknologiloven og dens forskrifter regulerer bruken av fosterdiagnostikk. Med fosterdiagnostikk menes undersøkelse av fosterceller, foster eller den gravide for å få informasjon om genetiske egenskaper, påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsforstyrrelser hos fosteret. Fostervannsprøve og morkakeprøve er andre former for fosterdiagnostikk.

Endringer i bioteknologiloven

I mai 2020 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven som innebærer følgende:

  • Aldersgrensen for fosterdiagnostikk ble senket fra 38 år til 35 år.
  • Alle gravide får tilbud om en ultralydundersøkelse i uke 11 til 14.
  • NIPT tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på tidlig ultralyd, uavhengig av kvinnens alder.
  • Gravide under 35 år uten krav på fosterdiagnostikk, men som ønsker NIPT kan få utført testen hos enkelte private helsetjenestetilbud, og betaler da denne selv.

Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2020. 

Når brukes NIPT?

I Norge tilbys nå NIPT til alle gravide som ved termin er 35 år eller eldre.

I tillegg vil gravide med økt risiko for alvorlig arvelig sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret har også rett til å få fosterdiagnostikk i form av ultralyd eller genetisk fosterdiagnostikk. Fastlege, helsestasjon eller lokalsykehus kan henvise deg til et fostermedisinsk senter. Dette gjelder i følgende grupper:

  • Tidlig ultralyd har gitt mistanke om at fosteret kan ha et utviklingsavvik eller NIPT har gitt mistanke om at fosteret har en trisomi.
  • Du eller din partner har tidligere fått et barn eller et foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik.
  • Du eller din partner har økt risiko for å få et barn med alvorlige, arvelige sykdommer eller alvorlige utviklingsavvik.
  • Om du og eventuelt din partner er i en særlig vanskelig livssituasjon der du/dere ikke vil være i stand til å ta den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre.

Den gravide velger selv om hun vil benytte seg av tilbudet om fosterdiagnostikk.

Gravide under 35 år uten krav på fosterdiagnostikk, men som ønsker NIPT, kan få utført testen hos enkelte private helsetjenestetilbud, og betaler da denne selv. 

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Om NIPT viser høy risiko for at fosteret har en trisomi, får du tilbud om en invasiv test. Invasiv test gjøres i form av en morkakeprøve eller fostervannsprøve og gir et endelig svar. 

Vil du vite mer?