Informasjon

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er diagnostikk av et barn som enda ikke er født. Undersøkelser som brukes kan være ultralyd, blodprøver, fostervannsprøve, og morkakeprøve.

Temaside om Korona

Informasjon og tilbud om fosterdiagnostikk får du automatisk dersom du er over 38 år eller tilhører spesielle risikogrupper. Tilhører du ikke disse gruppene, er det ingen automatikk i at du får informasjon om mulighetene for fosterdiagnostikk.

I følge norske retningslinjer om fosterdiagnostikk skal gravide tilbys fosterdiagnostikk dersom svaret er ja på et eller flere av dissse spørsmålene:

 • Vil kvinnen være 38 år eller eldre ved termin?
 • Har den gravide eller den gravides partner tidligere fått barn med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik?
 • Har den gravide eller den gravides partner alvorlige, arvelige sykdommer som kan påvises i svangerskapet?
 • Bruker den gravide medisiner som kan skade fosteret?
 • Har ultralydundersøkelse vist tegn på kromosomavvik hos fosteret?
 • Er kvinnen i en særlig vanskelig livssituasjon der hun mener hun ikke vil være i stand til å ta den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre?

Den gravide velger selv om hun vil benytte seg av tilbudet om fosterdiagnostikk.

Krav til informasjon

Den gravide som får tilbud om fosterdiagnostikk, henvises til avdeling for medisinsk genetikk ved et sykehus. Det tilbys en uforpliktende veiledningssamtale som omfatter informasjon om:

 • Hvilke undersøkelser man kan foreta
 • Risikoen forbundet med dem
 • Hvordan prøvene utføres
 • Hvilke svar de kan gi
 • Hvor stor sannsynligheten er for å gjøre funn

Retten til informasjon og genetisk veiledning før eventuell fosterdiagnostikk er lovfestet. Reiseutgifter dekkes etter folketrygdens regler.

Fosterdiagnostikk, prenatal diagnostikk, er lovregulert i ”Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi” av 5. desember 20031 hvor det i § 4-1 står: ”Med fosterdiagnostikk forstås i denne lov undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret”.

Neste side