Informasjon

Fostervannsprøve

Fostervannsprøve, amniocentese, er en frivillig undersøkelse, det vil si at det er de blivende foreldre som må be om å få tatt prøven.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Hva er fostervannsprøve?

I livmoren ligger barnet og flyter i en pose med fostervann. Fosterhinnene er veggene i denne posen. Ved en fostervannsprøve hentes en liten mengde av fostervæsken ut og analyseres. Prøven tas ved at det føres en tynn nål gjennom mors magehud og fremre vegg i livmoren, og inn til hulrommet med fostervæske. En benytter ultralyd-undersøkelse under hele prosedyren slik at en kan se at nålen ikke kommer borti fosteret.

Hva kan fostervannsprøven fortelle?

I prøven måler en blant annet proteiner som kan gi en pekepinn på tilstander som åpent ryggmargsbrokk. I fostervæsken finnes også celler fra fosteret, disse cellene inneholder de samme kromosomene (arvestoffet) som i barnets celler, og prøven kan dermed fortelle oss om det foreligger kromosomfeil (bl.a. Down syndrom). Enkelte sjeldne arvelige sykdommer kan en også påvise ved en slik undersøkelse.

Det er viktig å være klar over at normalt kromosomsvar etter undersøkelse ikke er noen garanti for å få et friskt barn. De viktigste svarene en fostervannsprøve kan gi deg, er om barnet har åpent ryggmargsbrokk, kromosomavvik eller enkelte andre arvelige sykdommer

Når gjøres forstervannsprøver?

En fostervannsprøve kan innvilges på grunnlag av en helhetlig vurdering av foreldreparet og risikofaktorer, men følgende tilfeller vil ofte ha nytte av prøven:

  • Kvinner som fyller 38 år eller mer det året de har termin, får generelt tilbud om fostervannsprøve
  • Foreldre med barn med kromosomsykdom eller ryggmargsbrokk
  • Foreldrepar hvor en eller begge er bærere av et kromosomavvik
  • Kvinner som behandles med spesielle legemidler (eks. epilepsimedikamentene Valproat og Karabamazepin), fordi disse medfører økt fare for å få barn med åpent ryggmargsbrokk
  • Foreldre med barn med alvorlig sykdom som følge av feil ved kjønnskromosomet (X-kromosomet). I slike tilfeller vil ofte mor være helt frisk, men bærer det syke genet. Kvinner har to X-kromosom, bare ett av disse føres videre til barnet. Guttebarn har bare ett X-kromosom (det andre er Y-kromosom fra far), og får de mors syke gen, vil de dermed utvikle sykdom.
  • Kvinner/par som tidligere har fått et barn med medfødt stoffskiftesykdom, hvor det er mulig å undersøke for sykdommen.
  • Dersom en ultralydundersøkelse har vist tegn på mulig kromosomavvik hos fosteret.
  • Dersom kvinnen/paret er i en svært vanskelig livssituasjon, kan fostervannsprøve innvilges i spesielle tilfeller.

Selve prøven vil i de fleste tilfeller utføres i 14. til 16. svangerskapsuke. Det tar ca. 2 uker å få svar på prøven, og dersom undersøkelsen viser alvorlige feil hos fosteret, vil foreldrene snarest bli innkalt til genetisk veiledning

Er det noen risiko?

Prøven er lite smertefull og tar i underkant av 20 minutter. Det er ikke nødvendig med bedøvelse for å gjøre denne prøven. Legen benytter et ultralydapparat for å sikre seg at en stikker rett, og ikke kommer i berøring med barnet. Det er en liten risiko for abort som følge av inngrepet, ca. 1 av 100-200 som gjennomgår prøven, aborterer.