Informasjon

P-piller - hoppe over mensen

P-piller som gir mulighet til å utsette eller hoppe over menstruasjoner, brukes av kvinner som ønsker å slippe månedlige blødningene, eller som behandling ved blant annet endometriose.

Kortvarig forskyvning av menstruasjon i forbindelse med ferie, eksamener og reiser har vært brukt i mange år. I idretten er langvarig forskyvning av menstruasjonen velkjent. Brukere av p-piller med fast hormonmengde (monofasiske) har da hoppet over tablettfritt intervall eller narretabletter og brukt flere brett sammenhengende. 

Hva kan være fordeler og ulemper med forlenget eller kontinuerlig bruk av p-pille  sammenliknet med syklisk bruk?

Hvordan påvirkes slimhinnen i livmoren?

Ved p-pillebruk blir slimhinnen i livmoren (endometriet) tynn, og månedlig blødning kan derfor utebli. Det er gjort ultralydundersøkelser av endometriet ved bruk av p-piller med forlenget syklus. Det viser seg at under slik behandling, skjer det ingen oppbygging av endometrievev som trenger å avstøtes i form av menstruasjon. 

Gir færre graviditeter?

Ved vanlig p-pillebruk (i 21 + 7 dager) er de fleste ikke-planlagte graviditeter forårsaket av brukersvikt. Det er funnet at det å glemme å ta pillen umiddelbart før eller etter sju dagers hormonfritt intervall, gir stor risiko for graviditet, mens forkorting av det pillefrie intervallet reduserer risikoen. Eggløsning kan skje allerede ni til ti dager etter siste pille hvis du glemmer pillene, for eksempel etter den tablettfrie perioden. Studier finner at det er minst like sikkert å bruke p-piller med forlenget syklus som med vanlig syklus.1

Forskjell i bivirkninger?

Det har vært observert høyere forekomst av småblødninger i begynnelsen av den forlengede p-pillesyklusen. Det ser imidlertid ut til at hyppigheten av uregelmessige blødninger etter flere slike sykluser er den samme som ved tradisjonell bruk av p-piller. Forekomsten av uregelmessige blødninger synes å være høyere for førstegangsbrukere enn for kvinner som har gått over fra tradisjonell bruk av p-piller.

Kvinner som bruker p-piller med forlenget syklus, opplever mindre hodepine. Dette kan muligens forklares ved at en del kvinner får hodepine i den pillefrie perioden ved tradisjonell bruk av p-piller. De opplever også mindre irritasjon i underlivet, slitenhet, oppblåsthet og menstruasjonssmerter.2 

Det er ikke vist sikre forskjeller i forekomst av bivirkninger som brystømhet, kvalme, nervøsitet, svimmelhet, akne, vektforandringer og depresjon mellom tradisjonell og forlenget p-pillesyklus.

Langtidseffekter

Det finnes ingen data omkring langtidseffekter av bruk av p-piller med forlenget syklus. I de studiene som finnes, har man konsentrert seg om hvor godt pillene tolereres, blødningsmønster og graviditetsbeskyttende effekt. Studiene har også vært for små og foregått over for kort tid til at sjeldne bivirkninger og langtidseffekter kan bli oppdaget.

Vanlig p-pillebruk har vist seg å gi redusert risiko for slimhinneforandringer i livmoren, livmorkreft og eggstokkkreft. Hvorvidt denne beskyttende effekten også er til stede ved forlenget p-pillesyklus, er ukjent.

P-pillebruk gir økt risiko for blodpropp, hjerteinfarkt, hjerneslag og brystkreft. Det er foreløpig ikke gjort funn som taler for at forlenget p-pillesyklus gir noen ytterligere økt risiko på grunn av høyere totalt hormoninntak. Det er heller ikke sett noen nedsatt fruktbarhet etter bruk av kontinuerlig eller forlenget p-pillesyklus i forhold til tradisjonell bruk. Det økte hormoninntaket synes ikke å gi en ytterligere forsinkelse før normal eggstokkfunksjon blir gjenopptatt.

Nytte av forlenget p-pillesyklus

P-piller brukes av kvinner som behandling for ulike plager knyttet til menstruasjonen. De som ikke får tilstrekkelig lindring av plagene ved tradisjonell syklisk bruk, kan man tenke seg at sjeldnere blødninger vil gi sjeldnere plager.

Forlenget p-pillesyklus er allerede tatt i bruk innen behandling av sykdommer som endometriose og polycystisk ovarialsyndrom. Forlenget syklus kan være aktuelt ved premenstruelt syndrom (PMS), ved betydelige menstruasjonssmerter (dysmenoré) og hos kvinner med blodmangel (anemi) forårsaket av store blødninger.

Man tenker seg at forlenget p-pillesyklus hos kvinner som får migrene eller epileptiske anfall i forbindelse med menstruasjon eller bortfallsblødning, kan være gunstig. Det er imidlertid gjort få studier omkring denne type behandling. 

Konklusjon

For kvinner med menstruasjonsrelaterte plager kan forlenget p-pillesyklus være et behandlingsalternativ. Forlenget syklus kan også være aktuelt for friske kvinner som ønsker færre menstruasjonsblødninger på grunn av livsstil. Basert på hva vi vet per i dag er det trygt å bruke forlenget syklus eller sammenhengende bruk av kombinasjons p-piller.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Teal S, Edelman A. Contraception Selection, Effectiveness, and Adverse Effects: A Review. JAMA. 2021 Dec 28;326(24):2507-2518. PMID: 34962522 PubMed
  2. Edelman A, Micks E, Gallo MF, Jensen JT, Grimes DA. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined hormonal contraceptives for contraception. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD004695. DOI: 10.1002/14651858.CD004695.pub3. DOI