Informasjon

Abortloven

Abortloven regulerer kvinnens rett til å få utført abort. Denne retten er tidsbegrenset og gjelder til utgangen av tolvte uke i svangerskapet.

Kvinnens rett til å få utført abort

reguleres av lov om svangerskapsavbrudd fra 1975. I 1978 fikk kvinnen selv rett til å avgjøre om hun ville avbryte svangerskapet. Denne retten er tidsbegrenset og gjelder til utgangen av tolvte uke i svangerskapet. Kvinnen behøver ikke å begrunne sin begjæring om abort dersom inngrepet kan foretas før utgangen av tolvte svangerskapsuke. 

Abortloven bestemmer

de rettigheter og plikter både kvinnen, legen og sykehuset har i forbindelse med abortinngrepet. De fleste landene i Europa gir kvinner rett til å ta avgjørelsen om abort innen tolvte uke av svangerskapet, men lovgivningen varierer noe.

For å få utført abort

må kvinnen selv fylle ut et eget skjema hos legen, enten hos allmennlege eller på sykehuset. Legen har selvfølgelig taushetsplikt. Hvis kvinnen er under 16 år, er hovedregelen at foreldre eller verge skal uttale seg med mindre det er tungtveiende grunner som taler mot dette. Kvinnen selv blir tatt med på råd.

Den legen kvinnen henvender seg til

har plikt til å gi informasjon om hvordan abortinngrepet gjennomføres og om mulige komplikasjoner. Legen skal også opplyse om at kvinnen kan få informasjon om den hjelpen samfunnet tilbyr dersom hun ikke velger abort. Kvinnen trenger ikke å oppsøke denne informasjonen.

Når kvinnen skriver under

på abortbegjæringen, må hun samtidig bekrefte at hun har fått opplysninger om inngrepet og eventuelle komplikasjoner. Kvinnen må også bekrefte at hun har fått opplysninger om mulighetene for informasjon om den støtten samfunnet kan gi henne. Hun trenger ikke å gi noen grunn for sitt valg. Legen skal så snart som mulig sende kvinnens begjæring om svangerskapsavbrudd videre til sykehuset.

Abortloven gir kvinnen rett

til prevensjonsveiledning i forbindelse med inngrepet. Dette er altså en rett kvinnen har, men hun kan selv velge om hun vil motta slik veiledning.

Svangerskapsavbruddet

er gratis. I 2019 ble kun 8 prosent av alle svangerskapsavbrudd utført som et kirurgisk inngrep, ni av ti kvinner foretrakk medikamentell abort.

Medikamentell (medisinsk) abort tilbys nå til alle kvinner som søker om abort før fullgått svangerskapsuke 12, regnet fra første dag i siste menstruasjon. Aborten starter ved at du får en tablett på gynekologisk poliklinikk som virker i to døgn. Etter to døgn skal du fullføre aborten. Du kan komme tilbake på sykehuset, eller velge å fullføre aborten hjemme dersom forholdene ligger til rette for det. Hvor du ønsker å fullføre aborten, må du bestemme i løpet av den første konsultasjonen på sykehuset. Les mer om medikamentell abort.

Ved kirurgisk abort er det vanlig praksis å møte ved sykehuset to ganger: først til en forundersøkelse, deretter til selve inngrepet. Når du kommer til forundersøkelse, får du opplysninger om sykehusets rutiner. Vanligvis blir du liggende på sykehuset til observasjon i noen timer etter inngrepet. 

Abortloven

gir også bestemmelser om hva som skjer hvis kvinnen ønsker abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke. Kvinnen kan da søke om å få svangerskapet avbrutt, enten gjennom en lege eller direkte til sykehuset. Kvinnen må selv skriftlig begrunne en slik begjæring. Kvinnens lege kan eventuelt bistå med å utforme den skriftlige begrunnelsen. Avgjørelsen om slike aborter tas av en nemnd med to leger. Nemnden skal legge vekt på kvinnens begrunnelse. Hvis søknaden avslås, blir den automatisk vurdert av en ny nemnd, kalt klagenemnd.

Svangerskapsavbrudd etter 12. uke kan kun utføres ved sykehus som har abortnemnd.  Kvinnen kan selv velge ved hvilket sykehus med nemnd hun vil at søknaden skal behandles.

Ifølge loven

kan abort etter tolvte uke og innen attende uke av svangerskapet innvilges på visse vilkår. Dette kan være hensynet til morens helse eller hennes livssituasjon, dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig skade, eller at kvinnen er blitt gravid som mindreårig eller etter seksuelle overgrep. Etter svangerskapets attende uke skal det meget tungtveiende grunner til for å innvilge svangerskapsavbrudd. Det vil ikke bli gitt tillatelse til abort dersom det antas at fosteret er levedyktig på det tidspunktet aborten blir gjennomført.

Kilde

Lov om svangerskapsavbrudd av 13. juni 1975 med siste endring i lov av 01.06.2021.

Vil du vite mer?