Informasjon

Til deg som vurderer abort

Abort eller ikke abort kan være et vanskelig valg. De fleste snakker med partneren sin, venner eller familie om dette, men det finnes også mange andre muligheter for informasjon og råd - blant annet fra fastlege, helsestasjon og sosialkontor.

Abortloven gir deg rett til selv å kreve abort innen utgangen av tolvte uke av svangerskapet. Du må framsette krav om å få utført abort gjennom en lege, de fleste gjør dette hos fastlegen, men du kan også henvende deg direkte til det sykehuset hvor aborten eventuelt skal gjennomføres. Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjøres og eventuelle komplikasjoner. Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir, dersom du velger å fullføre svangerskapet. Du trenger ikke å begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte svangerskapet kan være en svært vanskelig avgjørelse. For å være mest mulig sikker når du velger, kan det være nyttig å snakke med noen om dette. Undersøkelser viser at de fleste i din situasjon snakker med partneren sin, med nære venner eller familie.

Noen ganger kan det være vanskelig å drøfte med dine nærmeste om du skal avbryte eller fullføre svangerskapet. Det finnes da en rekke institusjoner og offentlige instanser du kan henvende deg til. Private organisasjoner gir også tilbud om samtaler og rådgivning.

Nedenfor finner du eksempler på steder hvor du kan henvende deg for å få informasjon og rådgivning.

Offentlige tilbud om råd og veiledning

  • Som nevnt bruker de fleste fastlegen sin i denne situasjonen. Legen kan gi informasjon om den støtten samfunnet kan gi dersom du velger å beholde barnet. Du kan også få råd om hvor du kan henvende deg videre for å diskutere valget du står overfor. Aktuelle steder kan være helsestasjonen, sosialkontoret eller hos en prest. Enkelte sykehus har egne rådgivere som kan hjelpe deg.
  • I mange kommuner er det opprettet helsestasjoner for ungdom, vanligvis opptil 20 års alder, som spesielt driver med veiledning om graviditet og prevensjon.
  • Hos NAV kan du få opplysninger om trygderettigheter. Fødsel og omsorg for små barn gir deg rett til økonomiske støtteordninger gjennom folketrygden og barnetrygden. NAV har avdelinger i alle kommuner. NAV har også egne internettsider, NAV.
  • Dersom du allerede har begjært abort, kan du be om veiledning ved sykehuset. Legene ved sykehuset har samme plikt til å gi informasjon som legene i primærhelsetjenesten. Sykehuset kan henvise deg til sosionom eller andre rådgivere.
  • Fylkesmannen gir opplysninger om adopsjon. Hvis du vil fullføre svangerskapet og vurderer adopsjon, kan du få nærmere opplysninger her.

Frivillige organisasjoner

Amathea er en gratis landsdekkende veiledningstjeneste for de som er usikre på valget om å avslutte eller fullføre et svangerskap. De er offentlig finansiert og tilbyr samtaler til kvinner, menn og par. Du når de på 90 65 90 60 og chat på amathea.no

Tidligere Klinikk for seksuell opplysning (KSO), nå sex og samfunn er en frittstående organisasjon som ligger sentralt i Oslo. Virksomheten finansieres gjennom det offentlige, hovedsakelig Oslo kommune. Informasjon om telefontilgjengelighet, chat og åpningstider på kveldspoliklinikken ligger på hjemmesidene.

Abortmetode

Idag kan du velge mellom medikamentell og kirurgisk abort. Medikamentell abort er blitt den mest brukte metoden og utgjorde 92,4 prosent av alle aborter i 2019. Medikamentell abort kan gjennomføres hjemme dersom det gjøres innen tiende svangerskapsuke. Kirurgisk abort krever en dags innleggelse i sykehus. Både hos fastlege og hos sykehuslege kan du få hjelp til å velge abortmetode.

Vil du vite mer?