Nyhetsartikkel

12 eller 30 mnd med blodplatehemmere etter stenting?

Duoterapi med blodplatehemmere anbefales etter koronar stenting for å forhindre trombotiske komplikasjoner, men gevinster og risiko med slik behandling utover 1 år er usikker.

Materiale og metode

I den aktuelle studien ble pasienter inkludert etter at de hadde gjennomgått koronar stenting der en medikament-frigjørende stent ("drug-eluting stent") var plassert i åren1. Etter 12 måneders behandling med et thienopyridin-medikament (eks. klopidogrel) + aspirin ble pasientene randomisert til å fortsette med thienopyridin eller placebo i ytterligere 18 måneder; alle pasientene fortsatte dessuten med aspirin.

Effektmålene var stenttromboser og alvorlige kardiovaskulære og cerebrovaskulære hendelser som død, hjerteinfarkt, hjerneslag.

Resultater

Totalt 9961 pasienter ble randomisert. Fortsatt behandling med thienopyridin, sammenlignet med placebo, reduserte insidensen av stenttrombose (0.4% vs 1.4%, hazard ratio 0.29, 95% KI 0.17-0.48) og alvorlige kardiovaskulære og cerebrovaskulære hendelser (4.3% vs 5.9%, hazard ratio 0.71, 95% KI 0.59-0.85). Insidensen av hjerteinfarkt var lavere med thienopyridin-behandling enn med placebo (2.1% vs 4.1%, hazard ratio 0.47). Død uansett årsak var 2.0% i gruppen som fortsatte med thienopyridin-behandlingen og 1.5% i placebogruppen (hazard ratio 1.36, 95% KI 1.00-1.85). Insidensen av moderat til alvorlig blødning var økt i thienopyridin-gruppen (2.5% vs 1.6%).

En økt risiko for stenttrombose og hjerteinfarkt ble observert i begge grupper i 3-måneders perioden etter stans av thienopyridin-behandlingen.

Konklusjoner

Duoterapi med blodplatehemmere utover 1 år etter plassering av en medikament-frigjørende stent, sammenlignet med aspirin alene, reduserte risikoen for stenttrombose og alvorlige kardiovaskulære og cerebrovaskulære hendelser, men behandlingen var forbundet med økt risiko for blødning.

De absolutte forskjellene var imidlertid små, noe som gir følgende NNT-verdier:

  • NNT 99 for stenttrombose
  • NNT 63 for kardiovaskulære hendelser
  • NNT 50 for hjerteinfarkt
  • NNT 200 for død

Kilder

Referanser

  1. Mauri L, Kereiakes DJ, Yeh RW, et al. Twelve or 30 Months of Dual Antiplatelet Therapy after Drug-Eluting Stents. N Engl J Med. 2014 Nov 16