Intervju

Allergi, diagnostikk og behandling: Et intervju med Vibeke Langaas

- Den vanligste feilen ved utredning av allergi er at man tester bredt uten å ha gjort en god nok anamnese, sier Vibeke Langaas. Hun er spesialist i allmennmedisin og overlege ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved St. Olavs Hospital. I dette intervjuet forteller hun blant annet om allergidiagnostikk, testmuligheter for allergi og testing i allmennpraksis og hos spesialist.

Temaside om Korona

- Kan du fortelle litt om allergidiagnostikk og hvorfor det er vanskelig?

- I de fleste tilfeller vil en målrettet anamnese stå for mesteparten av diagnostikken i en allergiutredning. Det er allmennlegene som kjenner sine pasienter og forhold rundt den enkelte best, og dermed har den beste forutsetningen for kartlegging av symptomer og sannsynlige årsaksforhold, sier Vibeke Langaas.
- Hvis det er snakk om få allergier, er dette sjelden vanskelig, men hos pasienter med utalt grad av sensibilisering og mange symptomer kan det være vanskelig å vite hva som er alvorlige allergier med fare for systemsymptomer (allergisjokk, anafylaksi) ved eksponering og mindre alvorlige kryssallergier, sier hun.

Allergisk eller ikke?

- Kan noen som er sensibiliserte, bli allergiske, mens andre ikke?

- Det at man er blitt sensibilisert mot et allergen, betyr bare at man har blitt eksponert for dette allergenet på et tidligere tidspunkt og at det har tilkommet et immunsvar med produksjon av immunoglobulin av Ig-E type. Dette betyr ikke at man er allergisk, forklarer Langaas.

Det er først når en sensibilisering gir symptomer, at man har en allergi.
- Mengden allergen som må til for at en som er sensibilisert utvikler allergiske symptomer, vil også kunne variere. Typisk medvirkende og forsterkende faktorer som kan senke terskelen for utvikling av symptomer, er alkohol, fysisk aktivitet, infeksjoner og visse medikamenter som for eksempel NSAIDs, sier hun.
Langaas forteller at mange pasienter tror at de kan gå til legen å få tatt en allergitest. Det man får testet ved en spesifikk allergiprøve mot et allergenekstrakt viser kun om det foreligger spesifikk Ig-E mot noen av proteinene i et ekstrakt fra aktuelle allergikilde det testes mot.

- Ved klinisk mistanke om en allergi er en slik sensibiliseringstest nyttig supplement for å kunne bekrefte eller avkrefte en konkret mistanke. Det er legen som har rekvirert prøven, som kan se resultatet i sammenheng med sykehistorie og kliniske funn, og som kan si noe om en allergi er sannsynlig eller ikke.

Neste side