Informasjon

Ablasjon eller medikamenter ved atrieflimmer?

En multienterstudie i Europa og USA har sammenlignet effekten av medikamentell behandling med ablasjon hos pasienter med ubehandlet paroksysmal atrieflimmer.

Bakgrunn

Atrieflimmer er den hyppigste rytmeforstyrrelsen i klinisk praksis. Arytmien kan være uten symptomer, men tilstanden gir oftest merkbart uregelmessig rytme, rask hjertefrekvens i hvile og nedsatt fysisk yteevne på grunn av utilstrekkelig frekvensøkning ved belastning. Tilstanden disponerer for hjerneslag, og alle som har tilleggsrisiko, anbefales livslang antikoagulasjon. Den økte slagrisikoen gjelder også paroksysmal (anfallsvis) atrieflimmer. Standard behandling ved paroksysmal atrieflimmer er medikamentell profylakse. Dersom denne behandlingen ikke fører fram, er ablasjon (brenning av nervefibre ved innmunningen av lungevenene) i venstre forkammer aktuelt. Studier har vist at ablasjon er noe mer effektivt enn medikamenter når det gjelder å forebygge flimmer.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en randomisert, åpen, multisenter studie i Europa og USA, hvor man sammenlikner ablasjon med medikamentell behandling hos pasienter med ubehandlet paroksysmal atrieflimmer1. Koronarsykdom eller annen hjertesykdom var eksklusjonskriterier. Totalt ble det inkludert 127 pasienter, 61 ble behandlet med antiarytmika og 66 med ablasjon. Pasientene ble fulgt i 24 måneder, blant annet med rytmeregistreringer over telefon hver 2. uke, og grundige undersøkelser ved symptomer. Det primære endepunktet var tid til første dokumenterte atriale takyarytmi av mer enn 30 sekunders varighet, med eller uten symptomer. Sekundære endepunkt var symptomatisk residiv og livskvalitet.

Resultater

Andelen som fikk registrert atrieflimmer innen 24 måneder var 72% (44 pasienter) i medikamentgruppen og 54% (36 pasienter) i ablasjonsgruppen. Forskjellen er statistisk signifikant (HR 0.56, 95% KI 0.35-0.90). Symptomatisk tilbakefall ble påvist hos 59% i medikamentgruppen mot 47% i ablasjonsgruppen. Livskvaliteten økte i løpet av studien, og var lik i begge gruppene. Det var ingen dødsfall og heller ingen hjerneslag i noen av gruppene. Det ble registrert 9% alvorlige komplikasjoner i ablasjonsgruppen, hvorav 4 pasienter med behandlingskrevende tamponade.

Diskusjon

Studien viser at ablasjon reduserer risiko for nye flimmerepisoder sammenlignet med standard medikamentell profylakse. Men studien viser også at mer enn halvparten av alle pasientene får tilbakefall, uansett behandlingsvalg. Ablasjon er forbundet med en ikke ubetydelig operasjonsrisiko, og det er grunn til å tro at den risikoen er større i den daglige klinikken hvor mange av pasientene har underliggende hjertesykdom eller annen komorbiditet. Studien gir økt innsikt, men gjør det ikke vesentlig enklere å være rådgiver for pasienter med paroksysmal atrieflimmer.

Kilder

Referanser

  1. Morillo CA, Verma A, Conolly SJ, et al. Radiofrequency ablation vs antiarrhythmic drugs as first-line treatment of paroxysmal atrial fibrillation (RAFFT-2). A randomized trial. JAMA 2014; 311: 692-9.