Nyhetsartikkel

Ablasjon for høyt blodtrykk

En ny, invasiv behandling av behandlingsresistent hypertensjon er kateterbasert sympatikus-denervasjon av nyrearteriene. Den aktuelle studien er en randomisert, kontrollert studie av effekten av denne metoden.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Forekomsten av hypertensjon øker verden rundt, sannsynligvis på grunn av økende grad av overvekt og fedme og mindre mosjon. Dersom man ikke oppnår behandlingsmål (140 mmHg systolisk) med tre eller flere ulike antihypertensiva i maksimalt tolererbar dose, kalles tilstanden behandlingsresistent hypertensjon. Dette er en tilstand med betydelig økt risiko for hjerneslag, koronar hjertesykdom og hjertesvikt. De senere årene har små, åpne og ukontrollerte studier vist svært lovende resultater med kateterbasert sympatikus-denervasjon av nyrearteriene ved denne tilstanden. Det er påvist vedvarende systolisk blodtrykksfall på 20-30 mmHg. Metoden er etter hvert tatt i bruk i klinikken i mer enn 80 land.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er den første randomiserte og kontrollerte studien av renal denervasjon ved behandlingsresistent hypertensjon1. Studien var såkalt enkelt blind, ved at pasientene ikke ble informert om de fikk utført denervasjon eller kun renal angiografi (kontrollgruppe). Totalt ble det inkludert 535 pasienter i 2:1 randomisering: 364 pasienter fikk utført denervasjon og 171 pasienter kun renal angiografi.

Inklusjonskriteriet var systolisk blodtrykk høyere enn 160 mmHg og samtidig bruk av minst 3 ulike antihypertensiva, herav minimum ett diuretikum. Det primære effektmålet var endring av kontorblodtrykk, og det sekundære endepunktet endring av 24 timers blodtrykk, 6 måneder etter behandlingen.

Resultater

I intervensjonsgruppen var systolisk blodtrykk etter seks måneder redusert med 14,1 mmHg, og i kontrollgruppen med 11,7 mmHg. Reduksjonen fra utgangspunktet er signifikant for begge gruppene, men forskjellen mellom gruppene er ikke signifikant. 24-timers ambulatorisk blodtrykk ble redusert med henholdsvis 6,8 mmHg og 4,8 mmHg, heller ikke dette er signifikant forskjellig.

Diskusjon

Denne studien ble designet og gjennomført fordi tidligere studier hadde metodologiske svakheter. Med randomisering og en falsk intervensjon i kontrollgruppen, var det mulig å blinde pasientene for behandlingen. Med dette viser det seg altså at hele effekten som er påvist i tidligere studier, mest sannsynlig er placebo-effekter, eller en kombinasjon av placebo og andre faktorer. Det er forventet at studien i seg selv, med intervensjon og grundig oppfølging, fører til økt etterlevelse av medisinbruk, og muligens også en sunnere livsstil. Inntil videre må vi konkludere at god studiedesign er helt avgjørende for denne type studier, og at det nå mangler dokumentasjon for effekt av denne utbredte og invasive behandlingsmetoden.

Kilder

Referanser

  1. Bhatt DL, Kandzari DE, O’Neill WW, et al, for the SYMPLICITY HTN-3 investigators. A controlled trial of renal denervation for resistant hypertension. N Engl J Med 2014; 370: 1393-401. New England Journal of Medicine