Informasjon

Acetylsalisylsyre (ASA)forebygger venøs blodpropp?

ASA brukes rutinemessig til å forebygge blodproppdannelse i arteriene, men ikke i venene. En studie har sett på effekten ved venøs blodpropp.

Bakgrunn

Acetylsalisylsyre (ASA) er sammen med statiner hjørnesteiner når det gjelder sekundær profylakse av hjerte-karsykdommer, eller som primær profylakse hos pasienter med beregnet økt/høy risiko for hjerte-karsykdom. ASA bidrar til å hindre at blodplater kleber seg sammen, og reduserer risiko for plakkdannelse og blodpropper i arterier i hjerte og hjerne, og i perifere arterier. ASA brukes ikke rutinemessig ved blodpropp i vener, det vil vi si ved dyp venetrombose eller lungeemboli. Det finnes studier som viser at ASA også kan ha effekt på venesiden, men generelt er det funnet at ulempene (økt blødningsfare) er større enn mulige gevinster.

Aktuell studie

Dette er en randomisert, dobbel-blind studie for å studere effekten av ASA på forebygging av tilbakefall hos pasienter som har fått behandling for uprovosert dyp venetrombose eller lungeemboli1. Pasientene hadde alle hatt DVT eller LE uten kjent utløsende årsak, og hadde gjennomført 6-18 måneders behandling med vitamin K antagonist (warfarin). Etter gjennomført behandling ble de randomisert til acetylsalisylsyre 100 mg daglig eller placebo i 2 år. 205 pasienter fikk acetylsalisylsyre og 197 placebo. Det primære endepunktet var tilbakefall av dyp venetrombose eller lungeemboli. Det primære sikkerhetsmålet var klinisk relevant større blødning.

Resultater

Tilbakefall av dyp venetrombose eller lungeemboli skjedde hos 28 av 205 pasienter som ble behandlet med acetysalisylsyre og hos 43 av 197 pasienter behandlet med placebo. Dette tilsvarer andel med tilbakefall på 6,6 % versus 11,2 % per år. (HR- hazard ratio - 0,58, 95% konfidensintervall 0,36-0,93; P=0,02).

I løpet av de to studieårene var det kun to tilfeller av alvorlig blødning, ett i placebogruppen og ett i behandlingsgruppen. Det var heller ikke noen forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt mindre alvorlige bivirkninger.

Konklusjon

Studien viser en statistisk signifikant reduksjon av tilbakefall av venøs tromboembolisk sykdom ved bruk av ASA i en periode over 2 år etter fullført antikoagulasjonsbehandling for dyp venetrombose eller lungeemboli. Studien er relativt liten, men med styrke til å kunne påvise en 40 % forskjell mellom gruppene. Analysene er gjennomført etter intention-to-treat prinsippet. Pasientene hadde alle hatt sin første tromboemboliske episode, og det ble ikke funnet noen underliggende sykdom eller annen utløsende årsak til blodpropp. Pasienter med koronarsykdom eller annen indikasjon for ASA, var også ekskludert. Forfatterne konkluderer at behandlingen synes å være effektiv uten noen påvisbar økning av risiko for alvorlig blødning. Det er mulig at dette kan bli en ny indikasjon for ASA.

Kilder

Referanser

  1. Becattini C, Agnelli G, Schenone A, et al. Aspirin for preventing the recurrence of venous thromboembolism. N Engl J Med 2012; 366: 1959-6.