Nyhetsartikkel

ADHD og risiko for senere psykose

Studier tyder på at det kan være en sammenheng mellom ADHD i barndommen og utvikling av en psykotisk tilstand senere i livet.

Temaside om Korona

I en systematisk oversikt og metaanalyse publisert i JAMA Psychiatry1 stilte forfatterne spørsmålet om ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) i barndommen øker risikoen for å utvikle en psykotisk forstyrrelse senere i livet. Bakgrunnen for studien var at det er økende dokumentasjon for at det er en slik sammenheng. Det er fra før kjent at ADHD er forbundet med økt risiko for borderline personlighetsforstyrrelse, angstlidelser, kriminelle atferdsforstyrrelser og rusmisbruk, men det er uklart om det er en sammenheng med psykose.

ADHD og psykoser deler fysiopatologiske trekk som svikt i oppmerksomhet, dopaminerg ubalanse og genetisk disposisjon. Resultater fra epidemiologiske studier har imidlertid vært motstridende.

Samleanalysen bygger på kohort og case-control studier publisert i perioden 2003 til 2020 fra 7 ulike land. Analysen undersøkte den relative risikoen for å utvikle en psykotisk forstyrrelse blant personer diagnostisert med ADHD før 18 års alder sammenlignet med individer uten ADHD.

Totalt 15 studier ble inkludert i oversikten. 12 av studiene ble inkludert i metaanalysen og materialet bestod av 1.85 millioner deltakere. En ADHD-diagnose stilt i barndommen var forbundet med en signifikant økning i risikoen for senere å utvikle psykose med en samlet relativ effekt på 4.74 (95% KI 4.11-5.46).

Forfatterne konkluderer at funnene tyder på at ADHD i barndommen er forbundet med en økt risiko for å utvikle en psykose senere i livet. Flere studier behøves for å fastslå hvilke mekanismer som kobler disse tilstandene og om tidlig intervensjon for ADHD kan begrense risikoen for å utvikle senere psykose.

Kilder

Referanser

  1. Nourredine M, Gering A, Fourneret P, et al. Association of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Childhood and Adolescence With the Risk of Subsequent Psychotic Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis published online ahead of print, 2021 Feb 24. JAMA Psychiatry. 2021;e204799. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.4799 DOI