Nyhetsartikkel

Aknebehandling med spironolakton?

En stor andel av ungdommer med akne behandles med antibiotika. Det er et dilemma i en tid med økende antibiotikaresistens. Kan spironolakton være et alternativ for kvinner?

Akne er svært vanlig blant ungdommer og vedvarer ofte i voksen alder. Negative sosiale og psykologiske effekter kan være betydelige1. Førstelinjebehandling for mild til moderat akne er lokale midler med retinoider og benzoylperoksid. Norske anbefalinger2 tilrår ikke bruk av systemiske antibiotika ved mild akne og komedoakne, mens antibiotika (lymesyklin, doksysyklin) kan tilbys ved moderat akne. Pasienter med utbredt, kraftig inflammatorisk akne eller arrdannende akne, henvises dermatolog for isotretinoinbehandling.

Anbefalt behandlingsvarighet med antibiotika er inntil markert bedring og maksimalt 3 måneder ifølge norske retningslinjer2.

En tredjedel av de som søker lege for akne, blir behandlet med langvarige antibiotikakurer3, og akne står for den største antibiotikabruken blant ungdommer, blant annet i England4. Økende forekomst av antibiotikaresistens innebærer at vi trenger alternativer til antibiotika.

Spironolakton, et kaliumsparende vanndrivende middel, er mye brukt for indikasjoner som hypertensjon og har blitt foreskrevet uten lisens for akne i mange år på grunn av dets anti-androgene egenskaper (brukes derfor ikke hos menn). Amerikanske og europeiske retningslinjer antyder en rolle for spironolakton i behandlingen av akne hos kvinner5-6. Det mangler imidlertid gode studier som dokumenterer effekt.

Formålet med den aktuelle pragmatiske, multisenter, fase 3, randomiserte, kontrollerte studien publisert i BMJ var å undersøke effekten av peroralt spironolakton mot akne hos voksne kvinner7. Deltakerne hadde hatt ansiktsakne i minst seks måneder, og det var vurdert indikasjon for antibiotika. Intervensjonsgruppen fikk spironolakton 50 mg/dag i 6 uker, mens kontrollgruppen fikk placebo. Dosen med spironolakton ble økt til 100 mg/dag etter 6 uker og forsøket pågikk i 24 uker. 

Totalt inngikk 410 kvinner med gjennomsnittsalder 29 år i studien. Flere i spironolaktongruppen hadde bedring av akne enn i kontrollgruppen. Forskjellen var ikke signifikant etter 6 uker, men var det etter 24 uker (82 prosent versus 63 prosent, odds ratio 2,72, 95% KI 1,50-4,93). Undersøkerne vurderte at behandlingen var vellykket hos 19 prosent i spironolaktongruppen mot 6 prosent i placebogruppen. Bivirkninger var noe vanligere i spironolaktongruppen  (20 prosent versus 12 prosent). 

Forfatterne konkluderer at spironolakton var bedre enn placebo og med større forskjeller etter 24 uker enn etter 6 uker. De mener at spironolakton er et nyttig alternativ til perorale antibiotika hos kvinner med akne.

Likevel må det være riktig å si at effekten var skuffende når så få opplevde behandlingen som vellykket.

NHI.no har tidligere rapportert om spironolakton som systemisk og lokal behandling

Kilder

Referanser

  1. Tan J, Kang S, Leyden J. Prevalence and Risk Factors of Acne Scarring Among Patients Consulting Dermatologists in the USA. J Drugs Dermatol. 2017;16(2):97-102. PubMed
  2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no
  3. Francis NA, Entwistle K, Santer M, Layton AM, Eady EA, Butler CC. The management of acne vulgaris in primary care: a cohort study of consulting and prescribing patterns using the Clinical Practice Research Datalink. Br J Dermatol2017;176:107-15. doi:10.1111/bjd.15081 DOI
  4. Lown M, McKeown S, Stuart B, et al. Prescribing of long-term antibiotics to adolescents in primary care: a retrospective cohort study. Br J Gen Pract2021;71:e887-94. doi:10.3399/BJGP.2021.0332 DOI
  5. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al.Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol2016;74:945-73 e33. doi:10.1016/j.jaad.2015.12.037 DOI
  6. Thiboutot DM, Dréno B, Abanmi A, et al. Practical management of acne for clinicians: An international consensus from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol. 2018;78(2 Suppl 1):S1-S23.e1. doi:10.1016/j.jaad.2017.09.078 DOI
  7. Santer M, Lawrence M, Renz S, et al. Effectiveness of spironolactone for women with acne vulgaris (SAFA) in England and Wales: pragmatic, multicentre, phase 3, double blind, randomised controlled trial. BMJ. 2023;381:e074349. Published 2023 May 16. doi:10.1136/bmj-2022-074349 DOI