Nyhetsartikkel

Aktiv oppfølging ved prostatakreft grad gruppe 1

Aktiv overvåkning av pasienter med lavgradig prostatakreft er et aktuelt alternativ til radikal behandling. Hvordan går det med disse pasientene, og hvilken betydning spiller valg av prebiopsi-undersøkelse - ultralyd eller MR?

Temaside om Korona

Aktiv oppfølging er den foretrukne hånderingen for de fleste menn med grad gruppe 1 prostatakreft (total Gleason skår 6 prostatakreft - skår på 6 eller lavere beskriver kreftceller som likner på normale celler1). Hvordan utvikler tilstanden seg for disse pasientene? Det var formålet med den aktuelle studien som er publisert i European Urology2.

Studien var en prospektiv kohortstudie som ble gjennomført i perioden 1995 til 2018 ved en tertiær akademisk institusjon (Johns Hopkins). Pasienter med svært lav til lav risiko prostatakreft ble inkludert.

Pasientene ble fulgt opp annethvert år med måling av PSA og digital rektal undersøkelse, serieprøver med prostatabiopsier og multiparametrisk MR (mpMRI).

Totalt ble 1818 menn monitorert over en median på 5.0 år. Det var 88 ikke-prostatakreft døde, fire døde av prostatakreft og et tilfelle av metastase. Den kumulative insidensen av prostatakreft-spesifikk mortalitet eller metastaser var 0.1 prosent både etter 10 og 15 års oppfølging. 5-, 10- og 15-års kumulative insidenser av reklassifisering av biopsigrad var henholdsvis 21 prosent, 30 prosent og 32 prosent. Reklassifisering hadde sammenheng med høy alder, afrikansk-amerikansk rase, PSA tetthet og økt kanservolum ved biopsi. Menn som fikk utført mpMRI før inklusjon i studien, hadde lavere sannsynlighet for å bli reklassifisert.

Forfatterne konkluderer at i en prospektiv kohortstudie fra én institusjon, var risikoen for kreftdød eller metastaser under 1 prosent ved langvarig oppfølging, men etter 10 år hadde 48 prosent av mennene fått behandling i form av kirurgi og/eller stråleterapi. Resultatene er i tråd med retningslinjer som anbefaler aktiv oppfølging for de fleste menn med grad gruppe 1 prostatakreft.

I en diskusjon av resultatene3 anføres det at de fleste biopsiene i studien ble utført under veiledning av ultralyd, en undersøkelse med lavere kansersensitivitet enn multiparametrisk MR. Hadde biopsiene blitt utført ved hjelp av mpMRI, ville langt færre enn 48 prosent behøvd behandling - noe som også ble bekreftet i denne studien blant de pasientene som etterhvert fikk utført pre-biopsi mpMRI og som i langt mindre grad ble reklassifisert. En annen studie har vist det samme: blant pasienter som fikk utført mpMRI initialt, opplevde bare 11 prosent forverret Gleason-skår under oppfølgingen4.

Kilder

Referanser

  1. Prostate Conditions Education Council. Gleason Score. Siden besøkt 04.03.2020. www.prostateconditions.org
  2. Tosoian JJ, Mamawala M, Epstein JI, et al. Active Surveillance of Grade Group 1 Prostate Cancer: Long-term Outcomes from a Large Prospective Cohort. European Urology, January 13, 2020. www.europeanurology.com
  3. Marks LS. Commentary. Practice Update, Primary Care. February 27, 2020. www.practiceupdate.com
  4. Jayadevan R, Felker E, Kwan L, et al. Magnetic Resonance Imaging-Guided Confirmatory Biopsy for Initiating Active Surveillance of Prostate Cancer. JAMA Network Open; 2019 Sep 4;2(9):e1911019.