Nyhetsartikkel

Akutt atraumatisk endret mental status - hvor nyttig er CT caput?

Ved akutt endret mental status er CT av hodet svært ofte en rutineundersøkelse som er lett tilgjengelig og gir raskt svar. Men hvor nyttig er undersøkelsen?

Bruken av CT-undersøkelser har økt betydelig år for år. Eksempelvis fant man i en studie fra USA at andelen pasienter som ble henvist til CT ved en akuttmedisinsk avdeling, økte fra 41 prosent i 2000 til 74 prosent i 20101. Det er mange forklaringer på denne økningen, men lett tilgjengelighet og raskt svar er blant de viktigste årsakene2-3.

I klinisk praksis er CT av hodet vanligvis en del av utredningen ved akutt endret mental status. Mulige atraumatiske forklaringer og dermed indikasjoner for å gjøre CT-undersøkelse av hodet kan være intrakranial blødning, hypertensive akuttsituasjoner, kjente intrakraniale prosesser, nyoppstått delirium eller psykose4. En tidligere studie viste at halvparten av pasientene som presenterte seg på "akutten" med akutt endret mental status og forvirring, fikk utført CT av hodet - men bare i 9 prosent av tilfellene ble det påvist funn av betydning for diagnosen5.

En annen bekymring er strålingseksponeringen. Det er estimert at personer som har fått utført 3-4 CT undersøkelser i løpet av livet, har samme kreftrisiko som de som overlevde atombombene i Japan3 - et faktum som mange helsepersonell er ukjente med6.

Formålet med den aktuelle systematiske oversikten og metaanalysen publisert i JAMA Network Open7 var å undersøke omfanget av CT-undersøkelser av hodet blant pasienter med akutt endret mental status og nytten av undersøkelsen. Randomiserte kliniske studier og observasjons-, kohort- og case-kontrollstudier ble inkludert. Av 9338 identifiserte studier, var 26 kvalifisert for en systematisk oversikt og 25 for metaanalyse. Metaanalysen bestod av 79 201 pasienter.

CT av hodet ble utført på 94 prosent, og den positive gevinsten - at man fant en forklaring på den endrede mentale status - var 11 prosent. Det var stor heterogenitet mellom studiene, og det ble rapportert om signifikant publikasjonsbias.

Forfatterne konkluderer at i denne metaanalysen ble CT av hodet utført svært ofte ved akutt atraumatisk endret mental status, men den diagnostiske gevinsten var lav. Forfatterne anbefaler at det gjøres større studier som evaluerer nytten av CT-undersøkelsen ved denne problemstillingen.

Kilder

Referanser

  1. Hess EP, Haas LR, Shah ND, et al. Trends in computed tomography utilization rates: a longitudinal practice-based study. J Patient Saf. 2014;10(1):52-58. doi:10.1097/PTS.0b013e3182948b1a DOI
  2. Hendee WR, Becker GJ, Borgstede JP, et al. Addressing overutilization in medical imaging. Radiology. 2010;257(1):240-245. doi:10.1148/radiol.10100063 DOI
  3. Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography–an increasing source of radiation exposure. N Engl J Med. 2007;357(22):2277-2284. doi:10.1056/NEJMra072149 DOI
  4. Luttrull MD, Boulter DJ, Kirsch CFE, et al; Expert Panel on Neurological Imaging. ACR Appropriateness Criteria® Acute Mental Status Change, Delirium, and New Onset Psychosis. J Am Coll Radiol. 2019;16(5S):S26-S37. doi:10.1016/j.jacr.2019.02.024 DOI
  5. Tu LH, Venkatesh AK, Malhotra A, et al. Scenarios to improve CT head utilization in the emergency department delineated by critical results reporting. Emerg Radiol. 2022;29(1):81-88. doi:10.1007/s10140-021-01947-w DOI
  6. Lee CI, Haims AH, Monico EP, Brink JA, Forman HP. Diagnostic CT scans: assessment of patient, physician, and radiologist awareness of radiation dose and possible risks. Radiology. 2004;231(2):393-398. doi:10.1148/radiol.2312030767 DOI
  7. Acharya R, Kafle S, Shrestha DB, et al. Use of Computed Tomography of the Head in Patients With Acute Atraumatic Altered Mental Status: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022;5(11):e2242805. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.42805 DOI