Nyhetsartikkel

Alkohol som risikofaktor for sykdom

Alkohol er en velkjent risikofaktor for sykdom, særlig har fokuset vært på kardiovaskulær sykdom. Nyere studier viser at alkohol også øker risikoen for kreftsykdom og nevrologisk tilstander.

Alkoholforbruk, spesielt tyngre drikking, er en viktig risikofaktor for mange helseproblemer og er en viktig bidragsyter til den globale sykdomsbyrden1-2. Faktisk er alkohol en nødvendig underliggende årsak til mer enn 30 tilstander og en medvirkende årsak til mange flere. De vanligste sykdomskategoriene som helt eller delvis er forårsaket av alkoholforbruk, inkluderer infeksjonssykdommer, kreft, diabetes, nevropsykiatriske sykdommer (inkludert alkoholbruksforstyrrelser), hjerte- og karsykdommer, lever- og bukspyttkjertelsykdom og utilsiktet og forsettlig skade.

NHI.no har nylig publisert artikler som viser at alkohol er en viktig risikofaktor for kardiovaskulær sykdom (Alkoholinntak og risiko for kardiovaskulær sykdom, Er ikke alkohol bra for hjertet?). Men hva sier nyere forskning om risikoen for andre organrelaterte sykdommer?

En studie fra Storbritannia konkluderte nylig med at én drink per dag (1 alkoholenhet) medførte hjerneatrofi3. Disse endringene var utbredt over hele hjernen, både i grå og hvit substans, og omfanget økte med det gjennomsnittlige antallet daglige alkoholenheter konsumert av deltakerne. Funksjonell MR viste at å øke drikkingen fra 1 alkoholenhet per dag til 2 enheter førte til endringer som tilsvarte 2 års aldring av hjernen. Og høyere konsum førte til raskere hjerneatrofi.

En annen studie4 viser at høyt alkoholforbruk i tidlig voksenalder - definert som 6 alkoholenheter per dag - øker risikoen for kreft, selv om alkoholinntaket går ned senere i voksenlivet. Blant kvinner var brystkreft og kolorektal kreft hyppigst assosiert med høyt alkoholforbruk, blant menn var det først og fremst kolorektal kreft. Amerikanske National Cancer Institute definerer alkohol som et kjent humant karsinogen og bekrefter at risikoen øker med forbruket2.

Ifølge Medscape5 er svært mange uvitende om denne sammenhengen mellom alkohol og kreftsykdom. I en amerikansk spørreundersøkelse fra 2020 var bare omtrent 1/3 klar over at alkohol øker kreftrisikoen6. I Norge anbefaler nå Helsedirektoratet at alkoholholdig drikke skal merkes med en kreftadvarsel7.

Alkohol ser også ut til å kunne være en risikofaktor for amyotrofisk lateralsklerose (ALS)8. En genetisk studie viste at HDL-kolesterol, BMI, andel hvite blodceller og alkoholinntak ble funnet å være uavhengig assosiert med ALS.

Farene ved alkohol har uten tvil aldri vært større. Antall amerikanere som døde av alkoholrelaterte årsaker økte i 2020 til 99.000 fra 79.000 i 2019, en økning på nærmere 25 prosent9. Før det var den årlige økningen 3,6 prosent i perioden 1999 til 2019. Tall fra Norge viser ikke samme økning, selv om det var en markant økning fra 2019 til 202010.

Kilder

Referanser

  1. WHO. Alcohol. Key facts. Published 21 September 2018. www.who.int
  2. National Cancer Institute. Alcohol and Cancer Risk. Last updated July 14, 2021. www.cancer.gov
  3. Daviet R, Aydogan G, Jagannathan K, et al. Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank. Nat Commun. 2022;13(1):1175. Published 2022 Mar 4. doi:10.1038/s41467-022-28735-5 DOI
  4. Bassett JK, MacInnis RJ, Yang Y, et al. Alcohol intake trajectories during the life course and risk of alcohol-related cancer: A prospective cohort study published online ahead of print, 2022 Feb 19. Int J Cancer. 2022;10.1002/ijc.33973. doi:10.1002/ijc.33973 DOI
  5. Syrek R. Trending Clinical Topic: Alcohol. Medscape. Published April 01, 2022. reference.medscape.com
  6. Seidenberg AB, Wiseman KP, Eck RH, Blake KD, Platter HN, Klein WMP. Awareness of Alcohol as a Carcinogen and Support for Alcohol Control Policies. Am J Prev Med. 2022;62(2):174-182. doi:10.1016/j.amepre.2021.07.005 DOI
  7. Zondag MHW, Næss Larsen K, Tornås KA. Anbefaler å merke alkohol med kreftadvarsel. NRK.no. Publisert 5. april 2022. www.nrk.no
  8. Hop PJ, Zwamborn RAJ, Hannon E, et al. Genome-wide study of DNA methylation shows alterations in metabolic, inflammatory, and cholesterol pathways in ALS. Sci Transl Med. 2022;14(633):eabj0264. doi:10.1126/scitranslmed.abj0264 DOI
  9. White AM, Castle IP, Powell PA, Hingson RW, Koob GF. Alcohol-Related Deaths During the COVID-19 Pandemic. JAMA. Published online March 18, 2022. doi:10.1001/jama.2022.4308 DOI
  10. Sørlie Strøm M, Raknes G. Tall fra Dødsårsaksregisteret for 2020. Folkehelseinstituttet, publisert 10.06.2021. www.fhi.no