Nyhetsartikkel

Antidepressiva uten effekt på kroniske smerter

De fleste antidepressiva som brukes mot kroniske smerter, har utilstrekkelig bevis for effekt ifølge en Cochrane oversikt.

Kronisk smerte har ofte en skadelig innvirkning på fysisk evne, velvære og livskvalitet. Tidligere Cochrane-oversikter har vist at visse antidepressiva kan redusere smerte. Det har imidlertid ikke blitt utført noen nettverksmetaanalyse som undersøker alle antidepressiva på tvers av alle kroniske smertetilstander.

Nettverksmetaanalyser er en forholdsvis ny metode som brukes i forskning på medisinsk effekt1. I såkalte levende nettverksmetaanalyser inkluderes fortløpende direkte og indirekte ny kunnskap for å kunne få sikre svar raskere enn ved bruk av parvise metaanalyser. Metoden krever avansert statistikk for å unngå at det blir trukket feil konklusjon i favør av den ene eller den andre intervensjonen.

Formålet med den aktuelle Cochrane-oversikten2 var å sammenligne effekt og sikkerhet av antidepressiva hos voksne med kroniske smerter - unntatt hodepine. Det sentrale inklusjonskriteriet var at studiene skulle være randomiserte, kontrollerte forsøk.

Totalt inngikk 176 studier med 28.664 deltakere. Flertallet av studiene (83) var placebokontrollerte. De vanligste smertetilstandene var fibromyalgi (59 studier), nevropatisk smerte (49 studier) og muskelskjelettsmerter (40 studier). Gjennomsnittsvarighet var 10 uker.

Oversikten og nettverksmetaanalysen viste at i studier av 25 forskjellige antidepressiva, var duloksetin det eneste antidepressive midlet som så ut til å ha noe effekt ved kroniske smerter. Duloksetin var moderat effektivt for alle utfall ved standarddose. Det var også lovende effekter av milnacipran (ikke registrert i Norge), selv om ytterligere forskning av høy kvalitet er nødvendig for å være trygg på disse konklusjonene. Bevis for effekt av alle andre antidepressiva var lav. Det gjaldt amitriptylin, fluoksetin, citalopram, paroksetin og sertralin.

Siden RCT-studiene ekskluderte personer med depresjonstendens, kunne de ikke fastslå effekten av antidepressiva hos personer med kronisk smerte og depresjon. Det er foreløpig ingen pålitelige bevis for en langsiktig effekt av noen antidepressiva, og heller ingen pålitelige bevis for sikkerheten til antidepressiva brukt for kronisk smerte.

Kilder

Referanser

  1. Slagstad K. Nettverksmetaanalyser gir raskere svar. Tidsskr Nor Legeforen. Publisert 25. mai 2018. doi: 10.4045/tidsskr.18.0263 DOI
  2. Birkinshaw H, Friedrich CM, Cole P, et al. Antidepressants for pain management in adults with chronic pain: a network meta‐analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 5. Art. No.: CD014682. DOI: 10.1002/14651858.CD014682.pub2. Accessed 12 May 2023. The Cochrane Library