Nyhetsartikkel

Antitrombotisk behandling - risiko for iskemi vs blødning

Antitrombotisk behandling etter et hjerteinfarkt er en balansegang mellom risiko for ny iskemisk hendelse eller risiko for blødningshendelse. Hvilken risiko er størst?

Antitrombotisk behandling etter hjerteinfarkt bør individualiseres basert på pasientens risiko for iskemiske hendelser og blødnings hendelser1. Det er fortsatt usikkerhet angående den relative prognostiske betydningen av de to typene hendelser2-4.

Formålet med denne svenske kohortstudien publisert i JAMA Network Open5 var å sammenligne risikoen for iskemiske versus blødnings hendelser når det gjelder mortalitet blant pasienter med nylig gjennomgått hjerteinfarkt.

Datamaterialet kom fra et nasjonalt svensk register. Pasienter med hjerteinfarkt som ble utskrevet fra sykehus i live med antitrombotisk behandling - antiblodplateterapi eller peroral antikoagulasjon - ble inkludert i analysene.

Forekomsten av en første iskemisk hendelse (sykehusinnleggelse for hjerteinfarkt eller iskemisk hjerneslag) eller blødningshendelse (sykehusinnleggelse med blødning) inntil 1 år etter utskrivning, og dødelighetsrisikoen inntil 1 år etter hver type hendelse, ble registrert.

Av 86 736 pasienter utskrevet etter hjerteinfarkt, opplevde 4039 pasienter en første iskemisk hendelse (5.7 per 100 personår) og 3399 en første blødningshendelse (4.8 per 100 personår). Mortalitetsraten var 46.2 per 100 personår etter en iskemisk hendelse og 27.1 per 100 personår etter en blødnings hendelse. Justert hazard ratio for 1 års mortalitet vs ingen hendelse var 4.16 etter en iskemisk hendelse og 3.43 etter en blødnings hendelse. Når de to typene hendelser ble sammenlignet, var justert hazard ratio 1.27 (95% KI 1.15-1.40) for en iskemisk vs en blødnings hendelse.

Forfatterne konkluderer at i denne landsomfattende kohortstudien av pasienter med nylig hjerteinfarkt var iskemiske hendelser etter utskrivning mer vanlige og assosiert med høyere dødelighetsrisiko sammenlignet med blødnings hendelser.

Kilder

Referanser

  1. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2021;42(14):1289-1367. doi:10.1093/eurheartj/ehaa575 DOI
  2. Costa F, van Klaveren D, James S, et al; PRECISE-DAPT Study Investigators. Derivation and validation of the predicting bleeding complications in patients undergoing stent implantation and subsequent dual antiplatelet therapy (PRECISE-DAPT) score: a pooled analysis of individual-patient datasets from clinical trials. Lancet. 2017;389(10073):1025-1034. doi:10.1016/S0140-6736(17)30397-5 DOI
  3. Urban P, Mehran R, Colleran R, et al. Defining high bleeding risk in patients undergoing percutaneous coronary intervention: a consensus document from the Academic Research Consortium for High Bleeding Risk. Eur Heart J. 2019;40(31):2632-2653. doi:10.1093/eurheartj/ehz372 DOI
  4. Yeh RW, Secemsky EA, Kereiakes DJ, et al; DAPT Study Investigators. Development and validation of a prediction rule for benefit and harm of dual antiplatelet therapy beyond 1 year after percutaneous coronary intervention. JAMA. 2016;315(16):1735-1749. doi:10.1001/jama.2016.3775 DOI
  5. Simonsson M, Alfredsson J, Szummer K, Jernberg T, Ueda P. Association of Ischemic and Bleeding Events With Mortality Among Patients in Sweden With Recent Acute Myocardial Infarction Receiving Antithrombotic Therapy. JAMA Netw Open. 2022;5(8):e2220030. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.20030 DOI