Informasjon

Aspirin som primærforebygging

Det har vært gjennomført, og det pågår, et betydelig antall studier av den primærforebyggende effekten til acetylsalisylsyre på hjertekarsykdom og kreft. Her er en metaanalyse basert på data fra etter 2008.

Bakgrunn

Profylaktisk bruk av acetylsalisylsyre (ASA) har blitt oppfattet som gunstig for å redusere risikoen for hjertesykdom og kreft. Mulige gunstige effekter må imidlertid balanseres mot mulige skader fra bivirkninger som blødning og gastrointestinale symptomer. Det er spesielt viktig å kjenne risikoen for bivirkninger når ASA brukes som primærforebygging.

Materiale og metode

I en rapport i Health Technology Assessment var målet å identifisere og reanalysere randomiserte, kontrollerte studier, systematiske oversikter og metaanalyser for å oppsummere dagens forskningsbaserte kunnskap med et særlig fokus på mulige skader av profylaktisk ASA i primærforebyggingen av hjertekarsykdom og kreft.

Aktuell litteratur var studier publisert etter 2008.

Resultater

Totalt ble det funnet 2572 mulige artikler, men bare 27 møtte de strenge inklusjonskriteriene. Fordelene med ASA spente fra 6% reduksjon i relativ risiko (RR) for alle årsaker til død (RR 0.94, 95% konfidensintervall (KI) 0.88 til 0.96) og 10% reduksjon i antall større kardiovaskulære hendelser (RR 0.90, KI 0.85 til 0.96) til en reduksjon i total koronar hjertesykdom på 15% (RR 0.85, KI 0.69 til 1.06).

Når det gjaldt odds ratio (OR) for total kreftdødelighet, så spente det fra 0.76 (KI 0.66 til 0.88) til 0.93 (KI 0.84 til 1.03). ASA reduserte insidensen av kolorektal kreft (OR 0.66, KI 0.90 til 1.02), men dersom studier der pasienten fikk ASA annenhver dag, ble inkludert, så ble OR 0.91 (KI 0.74 til 1.11). Rapporterte gunstige effekter på kreft ble synlige ca. 5 år etter oppstart av behandlingen.

Relative risikoer for bivirkninger av ASA var 37% for GI-blødninger (RR 1.37, KI 1.15 til 1.62), mellom 54% (RR 1.54, KI 1.30 til 1.82) og 62% (RR 1.62, KI 1.31 til 2.00) for alvorlige blødninger, og mellom 32% (RR 1.32, KI 1.00 til 1.74) og 38% (RR 1.38, KI 1.01 til 1.82) for hjerneblødning.

Konklusjon

I disse metaanalysene fant forskerne at det var en hårfin balanse mellom gunstige og ugunstige effekter av regelmessig bruk av ASA i primærforebyggingen av hjertekarsykdom. Effekten på kreftforebygging krever langvarig behandling (minst 5 år). Omregnet til absolutte effekter, antall personer som unngår å få kreft, så er disse tallene ganske små sammenholdt med omfanget av disse sykdommene.