Nyhetsartikkel

Aspirin vs klopidogrel i langtidsbehandlingen etter PCI

Blodplatehemming bedrer prognosen etter koronar intervensjon. I 6-12 måneder gis to blodplatehemmere, senere fortsettes med livslang monoterapi. Men hva er best - aspirin eller klopidogrel?

Retningslinjer anbefaler initialt 6-12 måneder med dobbel antiblodplate terapi etter perkutan koronar intervensjon (PCI)1. Etter denne perioden anbefales livslang vedlikeholdsbehandling med én blodplatehemmer i sekundærforebyggingen av aterosklerotiske kardiovaskulære hendelser. Aspirin er den mest brukte blodplatehemmeren og anbefales som standardbehandling hos pasienter etter PCI2. Dokumentasjonen for denne anbefalingen baserer seg på studier som er utført for flere tiår siden. 

Nyere studier av primærforebygging har imidlertid funnet lite eller ingen beskyttende effekt i forebyggingen av vaskulære hendelser med aspirin og har dessuten vist at aspirin er forbundet med økt blødningsrisiko både i form av intrakranielle og gastrointestinale blødninger3-4. Klopidogrel er anbefalt som et alternativ til pasienter som ikke tolererer aspirinbehandling. Etter at man startet å bruke medikamentfrigjørende stenter ved PCI, har det ikke blitt gjort randomiserte, kontrollerte studier av effekten av klopidogrel versus aspirin i vedlikeholdsbehandlingen med kun en blodplatehemmer. Observasjonsstudier har imidlertid vist positive effekter av klopidogrel i den kroniske vedlikeholdsbehandlingen.

Formålet med den aktuelle studien5 som er publisert i The Lancet, var å sammenligne effekten av aspirin 100 mg versus klopidogrel 75 mg monoterapi i vedlikeholdsbehandlingen av pasienter som har fått utført PCI med medikamentfrigjørende stent. Studien ble utført i Sør-Korea i perioden 2014 til 2018. Det primære utfallsmålet var summen av alle døde, ikke-fatale hjerteinfarkt, hjerneslag, reinnleggelser som følge av akutt koronar syndrom og blødningsepisoder.

5438 pasienter ble inkludert i studien etter å ha blitt behandlet med dobbel blodplatehemmer (aspirin + klopidogrel) uten komplikasjoner i 6-18 måneder. Oppfølgingsperioden var 24 måneder. Det primære utfallsmålet forekom hos 152 (5.7 prosent) pasienter i klopidogrel-gruppen og 207 (7.7 prosent) i aspirin-gruppen. Hazard ratio 0.73, 95% KI 0.59-0.90.

Forfatterne konkluderer at klopidogrel monoterapi sammenlignet med aspirin monoterapi i den kroniske vedlikeholdsbehandlingen etter PCI utført med innsetting av medikamentfrigjørende stent, reduserte risikoen for død, koronare hendelser, hjerneslag, reinnleggelser og blødninger.

Kilder

Referanser

  1. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2018;39(3):213-260. doi:10.1093/eurheartj/ehx419 DOI
  2. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization published correction appears in Eur Heart J. 2019 Oct 1;40(37):3096. Eur Heart J. 2019;40(2):87-165. doi:10.1093/eurheartj/ehy394 DOI
  3. Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2018;392(10152):1036-1046. doi:10.1016/S0140-6736(18)31924-X DOI
  4. McNeil JJ, Wolfe R, Woods RL, et al. Effect of Aspirin on Cardiovascular Events and Bleeding in the Healthy Elderly. N Engl J Med. 2018;379(16):1509-1518. doi:10.1056/NEJMoa1805819 DOI
  5. Koo BK, Kang J, Park KW, et al. Aspirin versus clopidogrel for chronic maintenance monotherapy after percutaneous coronary intervention (HOST-EXAM): an investigator-initiated, prospective, randomised, open-label, multicentre trial published online ahead of print, 2021 May 14. Lancet. 2021;S0140-6736(21)01063-1. doi:10.1016/S0140-6736(21)01063-1 DOI