Nyhetsartikkel

Astma-app hjelper barn med astma

En elektronisk Asthma Tracker (e-AT) app bidrar til selvmonitorering og bedrer astmasykdommen blant barn og deres foreldre ifølge en studie.

I en studie fra Salt Lake City ble 327 barn i alderen 2 til 17 år og deres foreldre inkludert i en studie der de skulle bruke e-AT ukentlig i ett år1. Studien var en prospektiv kohortstudie med matchede kontroller.

Forskerne fant at 65 prosent av de inkluderte barna fortsatt brukte app'en etter ett år. De som brukte app'en hadde signifikant bedring av livskvalitet og astmakontroll og hadde færre fraværsdager fra skole og arbeid (foreldrene) ved tre, seks og 12 måneder sammenlignet med situasjonen da de startet å bruke app'en. De hadde også færre akuttmedisinske hendelser og innleggelser i sykehus (rate ratio (RR) 0.69, 95% KI 0.49-0.05), og de brukte mindre kortikosteroider (RR 0.74, 95% KI 0.61-0.91) enn ved inklusjon i studien. Det var høy tilfredshet blant foreldrene.

Ett år etter oppstart i studien hadde e-AT-brukerne færre akuttmedisinske hendelser og sykehusinnleggelser (RR 0.41, 95% KI 0.22-0.75) samt lavere forbruk av kortikosteroider (RR 0.65, 95% KI 0.46-0.93) sammenlignet med de matchede kontrollene.

Forskerne bak studien uttaler at de synes det er oppmuntrende å se at en app kan bidra til å forbedre livet til barn med astma og deres foreldre, samt for helsepersonellet å kunne gi optimal behandling og oppfølging. De tror at en app som e-Asthma Tracker kan bedre astmabehandlingen og redusere astmarelaterte helsekostnader.

NHI er ikke kjent med at tilsvarende produkt finnes i Norge.

Kilder

Referanser

  1. Nkoy FL, Fassl BA, Wilkins VL, et al. Ambulatory Management of Childhood Asthma Using a Novel Self-management Application. Pediatrics June 2019; 143 (6) . pediatrics.aappublications.org