Informasjon

Avføringsoverføring

Antibiotikabehandling hos alvorlig syke pasienter kan føre til Clostridium difficile tarminfeksjon. Installasjon av avføring i tarmen er en utradisjonell metode.

Bakgrunn

Clostridium difficile tarminfeksjon er en fryktet komplikasjon etter antibiotikabehandling hos alvorlig syke pasienter. Infeksjonen er vanskelig å behandle, og den residiverer ofte. Standard behandling hos innlagte pasienter er vankomycin peroralt, ev. kombinert med metronidazol. Residiver behandles med det samme medikamentet, men kurasjonsraten er utilfredsstillende og dårligere enn ved første episode. I mer enn 20 år er det publisert kasuistikker, blant annet fra Haukeland Sykehus, hvor ulike metoder for installasjon av avføring fra donorer har ført til svært gode resultater. Randomiserte studier har manglet.

Metode

Den aktuelle studien er en åpen, randomisert og kontrollert studie utført ved universitetssykehuset i Amsterdam1. Pasientene har behandlingskrevende residiv av Clostridium difficile tarminfeksjon, og de ble randomisert til en av tre grupper: (1) Vankomycin 500 mg x 4 i fire dager, etterfulgt av tømning med et 4 liters makrogol-klyster, og påfølgende dag installasjon av fersk, oppslemmet avføring via nasoduodenal sonde. Gruppe (2) fikk Vankomycin 500 mg x 4 i to uker – som er standardbehandling - og gruppe (3) Vankomycin i to uker med tillegg av klyster på dag 5. Hypotesen var at installasjon av avføring ville føre til kurasjon hos 90%, vankomycin kun hos 60% av pasientene. Det ble beregnet et behov for 40 pasienter i hver av de tre gruppene for å dokumentere hypotesen.

Resultater

Studien ble stanset etter at totalt 41 pasienter (planlagt 120) var behandlet. På det tidspunktet hadde 16 pasienter fått én infusjon av avføring, og det var 13 pasienter i hver av kontrollgruppene. Kurasjonsraten etter avføringsinfusjon var 13 av 16 (81%). I kontrollgruppene var henholdsvis 3 av 13 (23%) og 4 av 13 (31%) kurert. I intervensjonsgruppen ble ytterligere to pasienter infeksjonsfri etter en ekstra infusjon.

Diskusjon

Ved installasjon av avføring fra frisk giver oppnår man at tarmfloraen normaliseres, noe som ble bekreftet ved bakteriologiske analyser i denne studien. En normalisering av tarmfloraen er med andre ord en langt bedre behandling enn kun å angripe den sykdomsframkallende bakterien. Selv om studien er liten og metodologisk ikke helt perfekt, er resultatene tydelige og helt i tråd med erfaringer fra totalt mer enn 300 publiserte kasuistikker. Behandlingen er imidlertid ressurskrevende, og kanskje ikke ”spiselig” for alle. Mer forskning er også nødvendig for å definere prosedyrer for innsamling, administrasjon og dosering av det aktive preparatet.

Kilder

Referanser

  1. van Nood E, Vrieze A, Nieuwdorp M, et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent clostridium difficile. N Engl J Med 2013; 368: 407-15. New England Journal of Medicine