Nyhetsartikkel

Babyer født under pandemien viser lette utviklingsforstyrrelser

Medfører infeksjon med SARS-CoV-2 blant gravide økt risiko for skader på fosteret? Eller kan stress knyttet til pandemien ha noen innvirkning på de nyfødte barna?

Det er født over 200 millioner barn siden covid-19 pandemien startet. Våren 2020 mens pandemien hadde sin første topp i New York, testet 14 prosent av de fødende kvinnene ved Columbia University Irving Medical Center positivt på SARS-CoV-2 ved PCR-test1. Selv om det er umulig å kvantifisere sikkert, så er det sannsynlig at det totale antallet nyfødte på verdensbasis som har vært eksponert for SARS-CoV-2 in utero, er flere millioner.

I denne kohortstudien fra New York2 var forskerne bekymret for at eksponering for koronaviruset kunne påvirke hjernens utvikling med påfølgende skader på utviklingen av nervesystemet og eventuelle psykiatriske sekveler. Formålet med studien var å se om maternell infeksjon med SARS-CoV-2 hadde noen påvirkning på den nevrologiske og atferdsmessige utviklingen til barna ved 6 måneders alder. I evalueringen benyttet de et validert spørreskjema (Ages & Stages Questionnaire, 3rd Edition).

Kohorten bestod av 255 babyer, 114 av dem hadde blitt eksponert for SARS-CoV-2 in utero og 141 var ikke eksponert. De fleste mødrene hadde asymptomatisk eller mild sykdom og var infisert i andre eller tredje trimester.

Resultatene viste at disse babyene født i perioden mars til desember 2020 skåret noe lavere på utviklingstesten ved 6 måneder, sammenlignet med babyer født like før pandemien brøt ut. Det var imidlertid ingen funn som tydet på at eksponering for SARS-CoV-2 i fosterstadiet førte til endringer i nevroutviklingen, heller ikke om forskerne så på alvorlighetsgraden av infeksjonen eller tidspunktet i svangerskapet da eksposisjonen skjedde. I stedet mener forskerne at funnene tyder på covid-19 relatert maternelt stress kan spille en rolle. Dataene ble sammenlignet med en historisk kohort på 62 spedbarn født på den samme klinikken før pandemien brøt ut.

Spedbarn født under pandemien hadde signifikant lavere grovmotorisk, finmotorisk og personlig-sosial poengsum enn den historiske kohorten. Dette gjaldt enten mødrene ble infiserte eller ikke.

Les også: Barn født under pandemien skårer lavere på kognitive tester

Studien målte ikke mødrenes stress under graviditeten. Andre mulige faktorer som stressede omsorgspersoner, kan muligens forklare hvorfor babyer født under pandemien har svakere sosiale og motoriske ferdigheter enn babyer født før pandemien. Rapporterte stressfaktorer er tap av jobb, usikkerhet knyttet til å skaffe mat og tap av bolig3. Pandemien har også resultert i betydelig økning i symptomer på angst og depresjon4.

Forskerne vil fortsette å følge disse spedbarna i langsiktige studier.

Også andre studier5-6 har funnet at babyer født under pandemien skårer lavere på standardmålinger av verbale, motoriske og kognitive egenskaper.

Kilder

Referanser

  1. Sutton D, Fuchs K, D’Alton M, Goffman D. Universal screening for SARS-CoV-2 in women admitted for delivery. N Engl J Med. 2020;382(22):2163-2164. doi:10.1056/NEJMc2009316 DOI
  2. Shuffrey LC, Firestein MR, Kyle MH, et al. Association of birth during the covid-19 pandemic with neurodevelopmental status at 8 months in infants with and without in utero exposure to maternal SARS-CoV-2 infection. JAMA Pediatr 2022;e215563. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.5563. pmid:34982107 PubMed
  3. Kaiser Family Foundation. Mental health impact of the COVID-19 pandemic: an update. April 14, 2021. Accessed May 30, 2021. www.kff.org
  4. Vahratian A, Blumberg SJ, Terlizzi EP, Schiller JS. Symptoms of anxiety or depressive disorder and use of mental health care among adults during the COVID-19 pandemic—United States, August 2020-February 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(13):490-494. doi:10.15585/mmwr.mm7013e2 DOI
  5. Dyer O. Covid-19: Children born during the pandemic score lower on cognitive tests, study finds. BMJ 2021;374:n2031. doi:10.1136/bmj.n2031. pmid:34400436 PubMed
  6. Deoni SCL, Beauchemin J, Volpe A, et al. Impact of the covid-19 pandemic on early child cognitive development: initial findings in a longitudinal observational study of child health. Medrxiv 2021.08.10.21261846 Preprint. doi:10.1101/2021.08.10.21261846 DOI