Nyhetsartikkel

Bariatrisk kirurgi eller insulinbehandling?

Hvilken effekt har overvektskirurgi på pasienter med diabetes, og kan kirurgisk behandling på lang sikt beskytte mot kardiovaskulær sykdom?

Bakgrunn

Observasjonsstudier og randomiserte studier med kort oppfølging har vist at bariatrisk kirurgi (overvektskirurgi) kan bedre kontrollen av diabetes, og i noen tilfeller fjerne behovet for insulin eller perorale antidiabetika. Parallelt med vektreduksjon ses også en bedring av kardiovaskulære risikofaktorer. Studiene er fortsatt for små og for kortvarige til å tillate sikre konklusjoner om varigheten av de metabolske endringene, og om komplikasjoner og dødelighet på lengre sikt.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en randomisert, kontrollert studie hvor overvektige pasienter med dårlig regulert diabetes, ble randomisert til gastrisk bypass eller gastrisk sleeve kombinert med intensivert medikamentell behandling, eller til intensivert medikamentell behandling alene1. Totalt ble det inkludert 150 pasienter.

Gjennomsnitt KMI var 36, men 49 pasienter hadde KMI under 35. Gjennomsnitt varighet av diabetes var 8 år. Etter at noen trakk seg tidlig, stod man tilbake med 40 pasienter i medikamentgruppen, 48 i gastrisk bypass-gruppen og 49 i gastrisk sleeve-gruppen. Det primære endepunktet var andelen pasienter med HbA1c på 6,0% eller lavere etter tre års oppfølging. Sekundære endepunkter var andelen med HbA1c under 7%, bruk av antidiabetika, KMI, ulike kardiovaskulære risikofaktorer og livskvalitet.

Resultater

Etter tre år hadde kun 5 prosent av pasientene i medikament-gruppen oppnådd det primære endepunktet med HbA1c på 6,0% eller lavere. I by-pass-gruppen ble målet nådd hos 38 prosent, og i sleeve-gastrektomi-gruppen hos 24 prosent. HbA1c mindre enn 7% ble oppnådd hos 40% i medikamentgruppen, og hos 65% i de to kirurgi-gruppene. I medikamentgruppen brukte alle fortsatt antidiabetika etter tre år, mens mer enn halvparten av pasientene i bypass-gruppen klarte seg uten insulin eller perorale antidiabetika. KMI ble redusert med 1-2 enheter i medikamentgruppen, og 7-9 enheter i kirurgigruppene. Livskvaliteten var signifikant bedre i de opererte gruppene.

Diskusjon

Studien viser at man ved kirurgisk behandling oppnår bedre diabeteskontroll enn ved intensivert medikamentell behandling. Den bedrede glykemiske kontrollen var tydelig relatert til graden av vektreduksjon. Studien viser også at vektreduksjonen og de positive metabolske endringene vedvarer etter 3 års oppfølging. Antallet inkluderte pasienter er likevel for lavt og oppfølgingsstiden altfor kort, til å svare på det helt avgjørende spørsmålet om behandlingen reduserer forekomsten av hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresvikt eller total dødelighet. Det er fortsatt behov for nye studier på dette området.

Kilder

Referanser

  1. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes – 3-year outcomes. N Engl J Med 2014; 370: 2002-13.