Informasjon

Behandling av akutt bronkitt

Hvor lenge kan du forvente at hosten varer ved akutt bronkitt? Og hjelper det med antibiotika? To ferske studier har bidratt med mer kunnskap om dette.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Mange opplever at en forkjølelse vandrer fra slimhinnene i nese og svelg og ned i bronkiene, og den fører til hoste og bronkitt. Ofte drar dette ut, og mange behandles med antibiotika selv om det ikke er påvist bakteriell infeksjon. En forskergruppe fra USA har undersøkt hva som er oppfatningen hos folk flest, og hva litteraturen sier, om normal varighet av akutt bronkitt. En europeisk forskergruppe har testet effekten av antibiotika-behandling ved akutt bronkitt.

Studie 1

I underkant av 500 voksne personer i Georgia/USA ble telefonintervjuet om deres syn på varighet av bronkitt og hoste1. Forventningen i gruppen var at en typisk akutt bronkitt, med tørrhoste eller farget ekspektorat, har en varighet i området 6,5 til 9,2 dager. En tilhørende meta-analyse av kvalitetsstudier konkluderte med varighet på ca. 18 dager.

Studie 2

I en multinasjonal studie fra allmennpraksis i 12 ulike europeisk land, ble 1038 pasienter behandlet med amoksicillin 1 g x 3 i 7 dager, og 1023 pasienter med placebo2. Inklusjonskriteriene var akutt hoste (< 28 dagers varighet) eller diagnostisert nedre luftveisinfeksjon, men uten kliniske tegn til pneumoni. Det primære endemålet var varighet av symptomnivå rapportert som ganske ille (”moderatly bad”) eller verre siden behandlingen startet. Sekundære endemål var (1) alvorlighetsgrad av symptomer og (2) nye eller forverra symptomer.

Diskusjon

Det ble ikke funnet noen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt varighet av plager. Det var heller ingen forskjell på alvorlighetsgrad av symptomer mellom gruppene. Derimot ble det funnet en signifikant forskjell i favør av amoksicillingruppen når det gjaldt andelen som fikk nye eller forverra symptomer: 15,9 % i amoksicillin gruppen og 19,3 % i placebogruppen (NNT=30). Andelen med kvalme, utslett eller diare var signifikant høyere i antibiotikagruppen (NNH=21).

Konklusjon

Det naturlige forløpet av en akutt bronkitt har en varighet på 18 dager, mer enn dobbelt så lenge som folk flest tror. Antibiotika forkorter ikke perioden med uttalte plager, og det fører heller ikke til lindring av symptomnivået. Kanskje kan denne informasjonen bidra til å redusere forskrivningen av antibiotika ved akutt bronkitt. Man må imidlertid huske å informere om at pasienten må ta kontakt dersom situasjonen forverres.

Kilder

Referanser

  1. Ebell MH, Lundgren J, Youngpairoj S. How long does a cough last? Comparing patients’ expectations with data from a systematic review of the literature. Ann Fam Med 2013; 11: 5-13.
  2. Little P, Stuart B, Moore M, et al. Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis 2013; 13: 123-29.