Nyhetsartikkel

Behandling av atrieflimmer i allmennpraksis

Hvordan bør eldre pasienter med atrieflimmer følges opp? I primærhelsetjenesten eller av spesialister? Denne studien har sammenlignet to regimer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Integrert behandling av atrieflimmer anbefales av European Society of Cardiology (ESC) i deres retningslinjer fra 20161. Begrunnelsen for integrert behandling er at atrieflimmer ikke bare er en isolert hjerterytme-forstyrrelse med økt risiko for hjerneslag, men at det er en hyperkoagulabel tilstand som skyldes eller er forbundet med tilstedeværelse av mange underliggende og interagerende komorbiditeter2. Følgelig, særlig for eldre pasienter med atrieflimmer, dreier håndteringen av tilstanden seg i økende grad om også å håndtere komorbiditeter (= "integrated care").

Den aktuelle studien fra Nederland var en cluster-randomisert, pragmatisk studie utført i allmennpraksis3. 26 legepraksiser ble randomisert, 15 til integrert behandling og 11 til vanlig praksis. Den integrerte intervensjonen bestod i 4 kontroller i året, en kontroll hver 3. måned. Kontrollene ble utført av trenede sykepleiere i primærhelsetjenesten. Kontrollene fokuserte på mulige nyoppståtte sykdommer, monitorering av antikoagulasjonsbehandlingen og lett tilgang på konsultasjoner med kardiolog eller antikoagulasjonsklinikker. Vanlig praksis innebar for de fleste årlige kontroller hos spesialist + antikoagulasjonskontroller på det lokale legekontoret. Det primære endepunktet var død uansett årsak i løpet av en oppfølgingsperiode på 2.3 år.

527 pasienter 65 år eller eldre med atrieflimmer ble randomisert til det integrerte opplegget, mens 713 var i kontrollgruppen. Medianalder var 77 år. De fleste pasientene ble behandlet med antikoagulantia, først og fremst vitamin K antagonister. Mortalitetsraten var 3.5 per 100 personår i intervensjonsgruppen mot 6.7 per 100 personår i kontrollgruppen. Justert hazard-ratio var 0.55, 95% KI 0.37-0.82. Reduksjonen i total dødelighet syntes i sin helhet å kunne tilskrives ikke-kardiale årsaker.

Konklusjon: Integrert behandling av eldre pasienter med atrieflimmer i allmennpraksis ga en 45 prosent reduksjon i dødelighet av alle årsaker sammenlignet med vanlig oppfølgingspraksis.

En skulle forventet at intervensjonen reduserte den kardiale mortaliteten, men så var altså ikke tilfelle. Pasientene i intervensjonsgruppen hadde klart mer kontakt med helsepersonell enn den gruppen som ble fulgt opp av spesialister, og det kan være hovedforklaringen på resultatene i denne studien.

Kilder

Referanser

  1. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37: 2893–2962. academic.oup.com
  2. van Doorn S, Tavenier A, Rutten FH, Hoes AW, Moons KGM, Geersing GJ. Risk of cardiac and non-cardiac adverse events in community-dwelling older patients with atrial fibrillation: a prospective cohort study in the Netherlands. BMJ Open 2018;8:1–7. bmjopen.bmj.com
  3. van den Dries CJ, van Doorn S, Rutten FH, et al. Integrated management of atrial fibrillation in primary care: results of the ALL-IN cluster randomized trial. European Heart Journal, published: 29 February 2020. academic.oup.com