Informasjon

Behandling av kronisk utmattelse over internett

Kognitiv terapi er en av de behandlinger som har vist seg effektivt ved kronisk utmattelsessyndrom. Hvor effektiv er slik behandling tilbudt over internett?

Bakgrunn

Kronisk utmattelsessyndrom (ME) er en alvorlig og invalidiserende sykdom uten noen sikker påvist årsak. Sykdommen er definert ved kronisk utmattelse som har vedvart mer enn 6 måneder, og hvor utmattelsen ikke kan forklares ut fra pågående belastning, og hvile hjelper ikke. I tillegg til utmattelse har pasientene mange ulike tilleggsplager som sviktende hukommelse, ledd- eller muskelsmerter, hodepine, sår hals, ømme lymfeknuter med mer. De beste behandlingsresultatene er oppnådd med kognitiv terapi og gradert fysisk belastning. Kognitiv terapi krever spesialkompetanse hos terapeut, og er ikke tilgjengelig over alt. I denne studien er ungdommer med kronisk utmattelse behandlet utelukkende over internett, og resultatene er svært gode1.

En oppfølgingsstudie etter 2,7 år viste imidlertid nesten like gode resultater i kontrollgruppen.

Studiedesign

Ungdom i aldersgruppen 12-18 år med kronisk utmattelse, ble rekruttert fra hele Nederland, og undersøkt og diagnostisert ved 2 sentre med spesialkompetanse på sykdommen. Diagnosen ble stilt etter CDC-kriteriene (Fukuda 94). Gjennomsnitt varighet av plager var 24 måneder. Etter diagnostisering ble de randomisert til intervensjonsgruppe (68 pasienter) eller vanlig behandling (67 pasienter). Vanlig behandling innebar ulike varianter av individuell kognitiv behandling, gradert trening, og noen få fikk ingen behandling. Behandlingsgruppen fikk tilgang til et spesialdesignet internettprogram (FITNET), med en egen modul for foreldrene. Programmet gir en generell innføring i kognitiv terapi, og deretter en systematisk gjennomgang av mer enn 20 ulike tema relatert til den aktuelle diagnosen. Pasienten styrer selv progresjonen. I gjennomsnitt logget pasientene inn 255 ganger i løpet av de 26 ukene studiene vedvarte. De fikk etter avtale respons fra en kvalifisert behandler en gang hver uke.

Resultater

Effektmålene etter 6 måneder var (1) tilstedeværelse på skolen, (2) grad av fatigue, og (3) fysisk funksjonsnivå. I behandlingsgruppen var 75 % uten fravær fra skolen etter 6 mnd mot 16 % i kontrollgruppen. Tilsvarende for fravær av alvorlig fatigue var 85 % mot 27 %, og for normalt fysisk funksjonsnivå 78 % mot 20 % i kontrollgruppen. Resultatene var like gode eller bedre ved oppfølging etter 12 måneder. Dette gir NNT (numbers needed to treat) på 1,7-1,8 – det vil si oppnådd ønsket effekt hos mer enn hver andre ungdom som ble inkludert.

Diskusjon

De tidlige resultatene viste god effekt av behandlingen, og bedre enn det som er vist i tidligere studier. Dette antas å ha sammenheng med at det er gitt en ”høy dose” behandling, og pasientene har fulgt opp behandlingen nær 100 %. Denne behandlingsformen åpner muligheter for å nå fram til mange uten de vanlige praktiske, geografiske og ressursmessige begrensningene som ligger i individuell behandling. Målgruppen har lav terskel for bruk av internett, og metoden er muligens ikke uten videre overførbar til eldre.

I en senere oppfølgingsstudie2 med de samme forskerne fant man at bedringen vedvarte hos de som umiddelbart ble bedre etter en observasjonstid på i gjennomsnitt 2,7 år. Imidlertid viste det seg at i kontrollgruppen, som fikk "vanlig behandling" ("usual care"), var en like stor andel blitt bedre - det hadde bare tatt lengre tid hos disse.

Kilder

Referanser

  1. Nijhof SL, Bleijenberg G, Uiterwaal CSPM, et al. Effectiveness of internet-based cognitive behavioural treatment for adolescents with chronic fatigue syndrome (FITNET): a randomised controlled trial. Lancet 2012; 379: 1412–1418.
  2. Nijhof SL, Priesterbach LP, Uiterwaal CSPM, et al. Internet-based therapy for adolescents with chronic fatigue syndrome: Long-term follow-up. Pediatrics. Published online May 13, 2013 . doi:10.1542/peds.2012-2007 DOI