Nyhetsartikkel

Benzodiazepiner og demens

I flere observasjonsstudier er det funnet en assosiasjon mellom bruk av benzodiazepiner og økt forekomst av Alzheimers sykdom, men man har aldri kunnet avklare om medisinene er en årsaksfaktor.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Forekomsten av Alzheimers sykdom er økende. På grunn av befolkningstilvekst og økt levealder er det forventet at insidensen vil mer enn fire-dobles fram mot 2050. Enda er det ikke funnet noen behandlingsformer som kan helbrede tilstanden eller stanse sykdomsutviklingen. I flere observasjonsstudier er det funnet en assosiasjon mellom bruk av benzodiazepiner (bzd) og økt forekomst av Alzheimers sykdom, men man har aldri kunnet avklare om medisinene er en årsaksfaktor, eller om de brukes fordi angst, uro og søvnvansker kan være tidlige demensrelaterte plager.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en kasus-kontroll studie fra en database med helseforsikringsdata i Quebec for perioden 2000-20091. Mer enn 98% av alle over 66 år i regionen er inkludert i basen. 1796 kasus ble valgt tilfeldig fra over 38.000 pasienter med diagnostisert Alzheimer. Et tilleggskrav var at det forelå data for diagnoser og medisinbruk for perioden 6-10 år før demensdiagnosen ble stilt. Kontrollpasienter ble matchet for kjønn og alder, og tilfeldig trukket fra den samme databasen. Totalt var det 7184 kontrollpersoner uten demens, og med like lang oppfølging. Eksponeringen var bruk av benzodiazepiner i perioden 6-10 år før demensdiagnosen ble stilt.

Resultater

Hos pasientene med diagnostisert Alzheimer hadde 50% noen gang brukt bzd, tilsvarende i kontrollgruppen var 40%. Beregning av justert odds ratio (OR) for bruk av bzd viste ingen forskjell mellom gruppene som hadde brukt bzd i mindre enn tre måneder, en grensesignifikant forskjell med OR 1,31 (1,01-1,75) hos dem som hadde brukt bzd i 3-6 måneder, og en klart signifikant forskjell med OR 1,84 (1,62-2,08) ved forbruk av bzd i mer enn 6 måneder.

Diskusjon

Studiens konklusjon er at benzodiazepiner som er brukt i mer enn 6 måneder i perioden 6-10 år før demensdiagnosen ble stilt, synes å øke risiko for utvikling av demens. Det faktum at det påvises en dose-respons kurve tas til inntekt for at det kan være en årsakssammenheng. Det er imidlertid mange usikre momenter i en slik retrospektiv analyse. Demensdiagnosen er basert på journalregistreringer, og mange ulike spesialiteter har vært involvert. Medisinbruken baseres på resepter og ikke på reelt forbruk. Det er også store muligheter for andre forstyrrende ulikheter mellom gruppene. I tillegg mangler en patofysiologisk mekanisme for hvordan bzd eventuelt forårsaker Alzheimer. Men studien føyer seg inn i en rekke av studier hvor det påvises en assosiasjon mellom bzd og demens, og den kan tjene som en påminner om at det ikke finnes medisinske indikasjoner for langvarig bruk av benzodiazepiner.

Kilder

Referanser

  1. de Gage SB, Moride Y, Ducruet T, et al. Benzodiazepine use and risk of Alzheimers’s disease: case-control study. BMJ 2014; 349: g5205. BMJ (DOI)