Informasjon

Benzodiazepiner og demensrisiko

Benzodiazepiner brukes av mange eldre. Kan bruk av slike medikamenter øke risikoen for å utvikle demens?

Bakgrunn

Benzodiazepiner (BZD) brukes av mange, og stikk i strid med anbefalinger i retningslinjer, brukes preparatene ofte over lang tid. Vedvarende bruk er assosiert med økt fall- og bruddrisiko hos eldre og er generelt forbundet med økt risiko for ulykker i trafikken. Studier som har sett på en eventuell sammenheng mellom BZD-bruk og utvikling av demens, har vist sprikende resultater, og noen fasit foreligger ikke. I denne studien har man fulgt en gruppe mennesker, tilfeldig plukket fra 2 områder i Frankrike, fra 65 års alder og i inntil 20 år1.

Materiale og metode

Deltakerne inngår i en prospektiv PAQUID kohort studie som opprinnelig bestod av 3777 tilfeldig utvalgte, hjemmeboende personer i 1987-1989. Studiedeltakerne ble grundig undersøkt ved inklusjon, blant annet med personlig intervju med nevro-psykolog. Alle de inkluderte ble deretter fulgt med kontroller etter 3, 5, 10, 13 og 15 år. Inklusjonskriterier for den aktuelle delstudien var: (1) ingen tegn til demens ved inklusjon eller ved kontroll etter 5 år, og (2) ingen bruk av BZD ved inklusjon og ved kontroll etter 3 år. BZD-bruk fra og med kontroll ved 5 år ble registrert som ny bruk. Endepunkt var diagnostisert demens etter DSM-III-R diagnosemanual, og bekreftet av klinisk nevrolog.

Resultater

Av i utgangspunktet 3777 personer tilfredsstilte 1063 personer inklusjonskriteriene etter 5 år. Ved kontrollen etter 5 år var det 95 deltakere (8,9 %) som hadde startet BZD-bruk og 968 som ikke brukte BZD. I gruppen som brukte BZD ble det diagnostisert demens hos 30 personer (32%).

I gruppen som ikke brukte BZD ble demens diagnostisert hos 223 personer (23%). Dette fører til beregnet relativ risiko for demens på 1,60 (HR 1,60 – 95%KI 1,08-2,38) i brukergruppen. I absolutte tall vil dette si 4,8 tilfeller med demens per 100 personer per år i gruppen som brukte BZD, mot 3,2 tilfeller per 100 personer per år i gruppen som ikke brukte BZD.

Diskusjon

Tidligere studier som har vist en sammenheng mellom BZD-bruk og demens, har blitt bortforklart ved at BZD er brukt på grunn av demens-symptomer. Ved kun å inkludere personer som startet med BZD i løpet av studien, ville man forsøke å redusere risikoen for en slik omvendt årsakssammenheng. Etter min mening er dette likevel en helt avgjørende innvending også mot denne studien. De patologiske forandringene i hjernen ved demens utvikler seg langsomt over svært mange år. Det er ikke overraskende at det i denne gruppen er mer spenninger, uro og søvnforstyrrelser som fører til økt legesøkning og mulig BZD-forskrivning lenge før demensdiagnosen stilles. Det finnes andre og bedre grunner til ikke å forskrive BZD til eldre enn for å forebygge demens.

Kilder

Referanser

  1. de Gage SB, Bégaud B, Bazin F, et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ 2012; 345: e6231. BMJ (DOI)