Nyhetsartikkel

Benzodiazepiner til eldre - mindre er mer

I Norge øker bruken av sovemidler og beroligende midler med økende alder. I USA har forskere sett på hvilke faktorer som medfører risiko for langtidsbruk av benzodiazepiner hos eldre.

Studien omfattet 576 eldre personer som fikk forskrevet et benzodiazepin fra klinikker i Pennsylvania, ekskludert psykiatriske klinikker, i perioden 2008-20161. Studiedeltakerne var alle del av et resepthjelp-program, en amerikansk ordning som hjelper lavtlønnede med begrenset eller ingen helseforsikring ved å dekke delvis eller helt utgifter til reseptbelagte medisiner. Eldre som ikke hadde brukt benzodiazepiner foregående år, som fikk et benzodiazepin utskrevet, ble kontaktet med forespørsel om å delta i studien. De som deltok gjennomgikk et klinisk intervju der blant annet symptomer på depresjon, angst, smerter og søvnkvalitet ble registrert.

Gjennomsnittlig alder ved ny forskrivning av et benzodiazepin var 78,4 år og 91 prosent av deltakerne var lyshudete. Mer enn en fjerdedel av deltakerne (152 personer) ble langtidsbrukere av benzodiazepiner. Gjennomsnittlig antall dager med forskrivning i denne gruppen var 232,7 dager over ett år. Redusert søvnkvalitet forut for forskrivningen og større pakning ved første forskrivning, var forbundet med høyere sannsynlighet for langtidsbruk. Angst og depresjon ble ikke funnet å være assosiert med langtidsbruk. 

Ved forskrivning av benzodiazepiner anbefaler artikkelforfatterne å begynne med avslutningen - involver pasienten i beslutningen om varighet av behandlingen ved første utskrivning av et benzodiazepin. Tilstreb kort varighet, særlig når disse legemidlene er brukt mot søvnløshet.

Helsedirektoratet anbefaler at indikasjon for benzodiazepiner og z-hypnotika bør vurderes nøye før forskrivning til eldre2. Langvarig behandling med z-hypnotika eller benzodiazepin for søvnproblemer anbefales ikke.

Kilder

Referanser

  1. Gerlach LB, Maust DT, Leong SH et al. Factors Associated With Long-term Benzodiazepine Use Among Older Adults. JAMA Intern Med 2018; 178: 1560-62. doi:10.1001/jamainternmed.2018.2413 DOI
  2. IS-2014 Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet. Helsedirektoratet. Sist oppdatert 14.12.2015 helsedirektoratet.no