Nyhetsartikkel

Betablokkere ved hjerteinfarkt

I flere tiår har det vært anbefalt å bruke betablokkere etter et hjerteinfarkt. Etter at man introduserte reperfusjonsteknikker, har det blitt mer usikkert om betablokkerne har samme nytten. En metaanalyse har studert dette.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Effekten av betablokkere ved hjerteinfarkt diskuteres, og varigheten av slik behandling er uklar.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier som har evaluerte nytten av betablokkere ved hjerteinfarkt, og som har inkludert minst 100 pasienter1. Den primære utfallsvariabelen var død uansett årsak.

Analysen ble utført etter å ha stratifisert studiene etter om de ble utført etter at reperfusjonsteknikker ble innført (> 50% fikk utført reperfusjon eller mottok aspirin/statin) eller fra tiden før reperfusjonsprosedyrer ble innført.

Resultater

Seksti studier med totalt 102.003 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene.

Studier fra tiden før reperfusjon

Forskerne fant en signifikant effekt av betablokkere som reduserte mortaliteten (insidens rate ratio (IRR) 0.86, 95% konfidensintervall (KI), 0.79-0.94).

Betablokkere reduserte kardiovaskulær mortalitet (IRR 0.87, 95% KI 0.78-0.98), hjerteinfarkt (IRR 0.78, 95% KI 0.62-0.97) og angina (IRR 0.88, 95% KI 0.82-0.95), men hadde ingen effekt på andre utfall.

Studier fra tiden etter at reperfusjon ble tilgjengelig

I denne gruppen fant man ikke redusert totalmortalitet (IRR 0.98, 95% KI 0.92-1.05).

Betablokkere reduserte insidensen av hjerteinfarkt (IRR 0.72, 95% KI 0.62-0.83) (number needed to treat to benefit (NNTB) = 209) og angina (IRR 0.80, 95% KI 0.65-0.98) på bekostning av økt risiko for hjertesvikt (IRR 1.10, 95% KI 1.05-1.16) (number needed to treat to harm (NNTH) = 79), kardiogent sjokk (IRR 1.29, 95% KI 1.18-1.41, NNTH=90) og stans i medikamentbruk (IRR 1.64, 95% KI 1.55-1.73) og uten gevinster for andre utfall.

Varighet av effekt

Beskyttelse mot residiv av hjerteinfarkt og angina i pasientgruppen fra reperfusjonstiden syntes å være kort (30 dager).

Konklusjon

Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt.

Kilder

Referanser

  1. Bangalore S, Makani H, Radford M, et al. Clinical Outcomes with beta-Blockers for Myocardial Infarction: A Meta-analysis of Randomized Trials. Am J Med. 2014 Oct;127(10):939-53.