Nyhetsartikkel

Biologisk behandling av revmatoid artritt

Hvor god er den aktive konvensjonelle behandlingen av tidlig revmatoid artritt versus nye biologiske behandlinger?

Temaside om Korona

Tidlig og aktiv behandling av revmatoid artritt gir bedre utfall og prognose1. Hva som er den optimale førstelinjebehandlingen av tidlig revmatoid artritt, har blitt diskutert, særlig om bruken av biologiske sykdomsmodifiserende medikamenter2. De nåværende behandlingsanbefalingene både i Europa og USA tilrår tidlig behandling med langsomtvirkende syntetiske sykdomsmodifiserende medikamenter med metotreksat som det sentrale medikamentet. Tillegg av kortvarig behandling med lave eller moderate doser kortikosteroider til metotreksat kan optimalisere resultatene3.

Biologiske sykdomsmodifiserende antirevmatiske medikamenter med forskjellige virkningsmekanismer har blitt markedsført over de senere årene. De hyppigst brukte nye medikamentene tidlig i sykdomsforløpet er tumor nekrose faktor alfa hemmere og interleukin 6 hemmere. Tidligere studier har vist klart bedre utfall blant tidligere ubehandlete pasienter som har fått biologiske medikamenter i kombinasjon med metotreksat.

Formålet med den aktuelle studien4 var å evaluere og sammenligne gunstige og ugunstige effekter av tre biologiske behandlinger med litt ulike virkningsmekanismer versus konvensjonell behandling blant pasienter med tidlig revmatoid artritt. Det var en internasjonal studie der alle de nordiske landene og Nederland deltok. Inklusjonskriteriene var pasienter 18 år eller eldre med nyoppdaget, ubehandlet revmatoid artritt med symptomvarighet kortere enn 24 måneder, moderat til alvorlig sykdomsaktivitet og revmatoid faktor eller anti-citrullinert protein antistoff positiv, eller med økt CRP.

Pasientene ble randomisert til de fire behandlingene. Alle startet med metotreksat kombinert med enten

  • aktiv konvensjonell behandling (prednisolon, sulfasalazin + hydroksyklorokin eller intraartikulære kortikosteroider)
  • certolizumab pegol
  • abatacept
  • tocilizumab

Den primære utfallsvariabelen var en justert indeks, clinical disease activity index remission, CDAI.

812 pasienter ble randomisert. Gjennomsnittsalder var 54 år, 69 prosent var kvinner. Alle de fire behandlingene oppnådde høye remisjonsrater. Høyere CDAI ble observert for abatacept versus aktiv konvensjonell behandling, men ikke for certolizumab pegol eller tocilizumab versus aktiv konvensjonell behandling. Non-inferiority analyser indikerte at aktiv konvensjonell behandling ikke var dårligere enn certolizumab pegol og tocilizumab, men ikke i forhold til abatacept.

Forskerne skriver at resultatene demonstrerer effekten og sikkerheten av aktiv konvensjonell behandling basert på metotreksat + kortikosteroider i avtrappende doser, men med noe bedre resultater for abatacept, i behandlingen av ubehandlete pasienter med tidlig revmatoid artritt.

 

Kilder

Referanser

  1. Emery P, Salmon M. Early rheumatoid arthritis: time to aim for remission?Ann Rheum Dis1995;54:944-7. doi:10.1136/ard.54.12.944. DOI
  2. Smolen JS, Landewé RBM, Bijlsma JWJ, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological modifying antirheumatic drugs: 2019 update. Ann Rheum Dis2020;79:685-699. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216655. DOI
  3. Hetland ML, Stengaard-Pedersen K, Junker P, et al. Combination treatment with methotrexate, cyclosporine, and intraarticular betamethasone compared with methotrexate and intraarticular betamethasone in early active rheumatoid arthritis: an investigator-initiated, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled study. Arthritis Rheum. 2006;54(5):1401-1409. doi:10.1002/art.21796 DOI
  4. Hetland Merete Lund, Haavardsholm Espen A, Rudin Anna, Nordström Dan, Nurmohamed Michael, Gudbjornsson Bjorn et al. Active conventional treatment and three different biological treatments in early rheumatoid arthritis: phase IV investigator initiated, randomised, observer blinded clinical trial BMJ 2020; 371 :m4328. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4328