Nyhetsartikkel

Bivirkninger av statiner

Statiner brukes i høy grad som primær- eller sekundærforebygging av hjertekarsykdommer. Det er uklart hvilke og hvilket omfang bivirkninger har.

Bakgrunn

Diskusjoner om effek av statin i forebyggingen av hjertekarsykdom baseres alltid på data fra blindete, randomiserte, kontrollerte studier (RCTs) som sammenligner statin med placebo - men diskusjoner om bivirkninger er ikke det. Klinikere antar ofte at symptomer som opptrer med statiner, er forårsaket av statiner, og kan føre til seponering av behandlingen. I den aktuelle studien testet forskerne denne antakelsen og beregnet et evidens-basert estimat på sannsynligheten for at et symptom faktisk skrev seg fra statinet.

Materiale og metode

Forskerne identifiserte RCTs som sammenlignet statin med placebo i den forebyggende behandlingen av hjertekarsykdom og som rapporterte bivirkninger.

Resultater

I 14 studier av primærforebygging (46.262 pasienter) medførte statinbehandlingen en økt risiko for diabetes med en absolutt risiko på 0,5% (95% KI 0.1-1.0%, p = 0.012), samtidig som det reduserte risikoen for død tilsvarende - 0.5% (-0.9 til -0.2%, p = 0.003).

I de 15 RCTs av sekundærforebygging (37.618 pasienter), reduserte statiner risikoen for død med 1.4% (-2.1 til -0.7%, p < 0.001). Det var ingen statin-tilskrivbare symptomer, selv om en asymptomatisk økning i levertransaminaser var 0,4% hyppigere med statin. Alvorlige bivirkninger og seponeringer var like i de to gruppene.

Konklusjoner

Bare en liten andel av bivirkningene rapportert på statiner skriver seg egentlig fra statinene: omtrent alle bivirkningene forekommer like hyppig med placebo. Bare utvikling av nyoppstått diabetes mellitus var signifikant høyere på statiner enn placebo; likevel fant forskerne at bare 1 av 5 nye tilfeller faktisk var forårsaket av statiner. Høyere statindoser gir en påvisbar effekt, men andelen som kan tilskrives statiner er variabel: for asymptomatisk økning i levertransaminaser skyldes de fleste tilfellene den høyere dosen; motsatt når det gjelder muskelsmerter, så skyldes de fleste tilfeller ikke statinet.

Kilder

Referanser

  1. Finegold JA, Manisty CH, Goldacre B, et al. What proportion of symptomatic side effects in patients taking statins are genuinely caused by the drug? Systematic review of randomized placebo-controlled trials to aid individual patient choice. Eur J Prev Cardiol. 2014 Mar 12.