Nyhetsartikkel

Blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og NSAID eller ASA

Kombinasjon av antikoagulasjons- og aspirinbehandling er forbundet med økt blødningsrisiko hos pasienter med atrieflimmer, men blødningsrisikoen av samtidig bruk av antikoagulant og NSAID er dårlig dokumentert.

Bakgrunn

Formålet med den aktuelle studien var å beregne blødningsrisikoen av kombinert antikoagulasjonsbehandling (rivaroksaban eller enoksaparin-vitamin K antagonist (VKA)) og NSAID eller aspirin behandling blant pasienter med venøs tromboembolisme1.

Materiale og metode

Prospektiv analyse av observasjonsdata fra EINSTEIN dyp venetrombose og lungeemboli studier som sammenlignet rivaroksaban med enoksaparin-VKA behandling. Samlet inkluderte studiene 8246 pasienter i tidsperioden fra 2007 til 2009 fra sykehus og klinikker.

Blødningsepisoder under eksponering for NSAID og aspirin behandling ble sammenlignet med tid uten eksponering. Målevariabler var dager med NSAID eller aspirin bruk eller ikke-bruk, klinisk relevante blødningshendelser og større blødningshendelser per pasientår og hazard ratioer.

Resultater

Under samtidig behandling med NSAID + antikoagulasjonmiddel oppstod klinisk relevant blødning med en hendelsesrate på 37.5 per 100 pasientår versus 16.6 per 100 pasientår under kun antikoagulasjonsbruk (hazard ratio (HR), 1.77, 95% KI, 1.46-2.14). Større blødning under NSAID + antikoagulasjonsbehandling forekom med en hendelsesrate på 6.5 per 100 pasientår, sammenlignet med 2.0 per 100 pasientår under ikke-bruk (HR 2.37, 95% KI 1.51-3.75).

For samtidig aspirin + antikoagulasjonsbehandling forekom klinisk relevant blødning med en hendelsesrate på 36.6 per 100 pasientår sammenlignet med 16.9 per 100 pasientår under perioder uten bruk av aspirin (HR 1.70, 95% KI, 1.38-2.11). Større blødning ved aspirin + antikoagulasjonsbehandling forekom med en hendelsesrate på 4.8 per 100 pasientår, sammenlignet med 2.2 per 100 pasientår under ikke-bruk av aspirin (HR 1.50, 95% KI 0.86-2.62).

Økt risiko for klinisk relevant og større blødning var den samme for rivaroksaban og enoksaparin-VKA antikoagulasjonsregimer.

Konklusjoner

Blant pasienter med venøs tromboembolisme som står på antikoagulasjonsbehandling, vil samtidig bruk av et NSAID eller aspirin øke risikoen for klinisk relevant og større blødning.

Kilder

Referanser

  1. Davidson BL, Verheijen S, Lensing AW, et al. Bleeding risk of patients with acute venous thromboembolism taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs or Aspirin. JAMA Intern Med. 2014 Apr 14. . doi:10.1001/jamainternmed.2014.946 DOI