Nyhetsartikkel

Blodtrykksmåling - hva er beste metoden?

Forhøyet blodtrykk krever i prinsippet livslang behandling med blodtrykksenkende medisiner. Nøyaktig måling er helt avgjørende, men ny forskning viser at vi sannsynligvis bruker feil målemetode.

I Norge defineres hypertensjon som systolisk blodtrykk 140 mmHg eller høyere. Med denne definisjonen har ca. 20% av norske kvinner og 24% av norske menn forhøyet blodtrykk (tall fra 2015). Det er kjent at det er mange feilkilder ved måling av blodtrykk, og de senere årene er det i økende grad blitt anbefalt å måle blodtrykk gjennom hele den våkne del av døgnet, for å bekrefte en diagnose som i utgangspunktet krever livslang behandling.

For å sjekke nøyaktigheten av ulike blodtrykksmålinger, har kanadiske forskere gjennomgått all tilgjengelig forskning av god kvalitet hvor ulike metoder for blodtrykksmåling er brukt. Metodene som er sammenlignet er automatisk blodtrykksmåling på legekontoret (AOBP), vanlig blodtrykksmåling (BP) – slik det normalt gjøres i Norge – og ambulatorisk blodtrykk utenom søvn. Det ble funnet 31 artikler med til sammen 9279 personer som kunne settes sammen til en systematisk oversikt og meta-analyse1.

Resultat: Ved å sammenlikne alle med AOBP lik eller større enn 130 mmHg, fant man at rutinemålt kontorblodtrykk i gjennomsnitt var 14,5 mm høyere, og kontorblodtrykk i forbindelse med forskning var 7 mmHg høyere enn AOBP. Det ble derimot ikke funnet signifikant forskjell mellom AOBP og ambulatorisk målt dag-blodtrykk.

Forskerne konkluderer at automatisert kontorblodtrykk må innføres som standard metode. En forutsetning er at dette gjøres slik som i studiene her. Det vil si at man må bruke et oscillometrisk sphygmanometer som kan ta 3-5 målinger med ca. ett minutts mellomrom, uten at helsepersonell er tilstede ved målingen. Med dette oppnår man nøyaktig måling og man unngår hvitfrakks-effekten, subjektiv avlesning og avrunding.

Konklusjon: Denne problemstillingen må helsemyndighetene ta tak i og gi klare anbefalinger. Med så store forskjeller mellom målemetodene, er det stor sannsynlighet for at mange får unødvendig eller uriktig behandling. I Canada er automatisert kontor-blodtrykk (AOBP) nå anbefalt i en vitenskapsbasert retningslinje fra 2016, og mer enn 50% av canadiske allmennleger bruker denne metoden.

Referanser

  1. Ref: Roerecke M, Kaczorowski J, Myers MG, et al. Comparing automated office blood pressure readings with other methods of blood pressure measurement for identifying patients with possible hypertension. A systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2019. Doi: 10.1001/jamainternmed.2018.6551.