Nyhetsartikkel

BPPV -  egenbehandling

Benign paroksysmal posisjonell vertigo (BPPV) er den vanligste vestibulære lidelsen. Effekten av nettbaserte, spesifikke instruksjoner er vurdert i en studie i Sør-Korea.

BPPV er karakterisert av sterk rotatorisk vertigo i anfall som typisk varer under et halvt minutt, utløst av raske hodebevegelser eller i spesielle hodestillinger1. Tilstanden er ofte selvbegrensende, men den kan bli kronisk og residiverende med betydelig reduksjon av livskvaliteten2.

Det antas at tilstanden skyldes løse krystallpartikler (otolitter) i endolymfen i det indre øret - canalolithiasis3. Normalt skal det ikke være otolitter i buegangene, men ved canalolithiasis har sannsynligvis otolitter løsnet fra macula utriculi. Ved bestemte hodebevegelser vil otolittene forflytte seg gjennom en stor del av buegangens lengde. Otolittene vil oftest befinne seg i den bakre buegangen. Væskestrømningen som dette forårsaker i endolymfen, kan være tilstrekkelig til å utløse bevegelse av flimmerhår i cupula og fremkalle kortvarig, kraftig vertigo og nystagmus.

Cochlea og vestibulum

Behandlingen av BPPV med kanalreposisjoneringsmanøvrer - Epleys eller Semonts manøver - fjerner krystallpartiklene fra den berørte halvsirkelformede kanalen3. Ved vellykket behandling vil pasienten ofte angi symptomfrihet umiddelbart etter behandlingen.

Formålet med den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien publisert i JAMA Neurology4 var å undersøke effekten av en webbasert diagnose og behandling av BPPV når tilstanden residiverer blant pasienter med tidligere bekreftet og behandlet BPPV. Totalt 585 pasienter ble inkludert i studien. Gjennomsnittsalderen var 60 år og 64 prosent var kvinner. De ble fulgt i 2 år. 

Pasientene i behandlingsgruppen fikk se en videoinstruksjon om hvordan de selv kunne utføre reposisjoneringsmanøvren når de fikk et nytt anfall. Videoen var kanalspesifikk, den viste hva pasienten skulle gjøre relatert til hvilken buegang som var affisert. Kontrollgruppen så en video som generelt beskrev hva pasienten kunne gjøre.

Totalt fikk 128 pasienter residiv (22 prosent). 109 pasienter (85 prosent) utførte en vellykket reponering, 72 prosent i behandlingsgruppen og 43 prosent i kontrollgruppen.

På grunnlag av det nettbaserte spørreskjemaet fikk behandlingsgruppen en kanalspesifikk diagnose, og behandlingen ble individuelt tilpasset den buegangen som var affisert. Pasienter i kontrollgruppen ble bedt om å gjenta manøveren de fikk utført på sykehuset uavhengig av hvilken buegang som var affisert. Resultatene var klart bedre i den individuelt tilpassede behandlingsgruppen. Forfatterne forklarer det med det faktum at bare omtrent en tredjedel av BPPV-residivene er i den opprinnelige kanalen. 

Forfatterne konkluderer at studien beviser effektiviteten til et nettbasert system for diagnostisering og behandling av tilbakevendende BPPV. Bruk av dette systemet kan spille en viktig rolle i telemedisin for vestibulære lidelser.

Kilder

Referanser

  1. You P, Instrum R, Parnes L. Benign paroxysmal positional vertigo. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2018;4(1):116-123. Published 2018 Dec 14. doi:10.1002/lio2.230 DOI
  2. Anagnostou E, Kouzi I, Spengos K. Diagnosis and Treatment of Anterior-Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: A Systematic Review. J Clin Neurol. 2015;11(3):262-267. doi:10.3988/jcn.2015.11.3.262 DOI
  3. Power L, Murray K, Szmulewicz DJ. Characteristics of assessment and treatment in Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV). J Vestib Res. 2020;30(1):55-62. doi:10.3233/VES-190687 DOI
  4. Kim H, Kim J, Choi K, et al. Effect of Self-treatment of Recurrent Benign Paroxysmal Positional Vertigo: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. Published online January 17, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2022.4944 DOI