Nyhetsartikkel

Cannabis øker risikoen for psykose

Skal bruk av cannabis legaliseres? En kanadisk studie styrker mistanken om at bruk av cannabis blant ungdommer kan øke risikoen for senere utvikling av psykose.

Temaside om Korona

Det er et økende press på myndighetene om å legalisere bruk av cannabis både i Norge og i andre land. Av den grunn er det et behov for å vite om bruk av cannabis kan være en medvirkende årsak til utvikling av psykiatrisk sykdom som psykose. Studier har vist at det kan være en sammenheng mellom bruk av cannabis og senere utvikling av psykose1.

En kanadisk, prospektiv studie av ungdommer konkluderer med at bruk av cannabis er skadelig i ungdomsårene2.

Studien inkluderte 3720 skoleungdommer. I 4 år besvarte skoleelevene årlig et webbasert spørreskjema om mulig cannabisbruk og eventuelle psykosesymptomer. Undersøkelsen ble utført anonymt, og det hadde ingen konsekvenser for den enkelte skoleeleven å rapportere om cannabisbruk. Elevene ble fulgt fra de var ca. 13 år. Om lag 90% besvarte minst to av spørreskjemaene.

Undersøkelsen viste at cannabisbruk i et gitt år førte til statistisk signifikant økende psykosesymptomer det påfølgende året. Forskerne understreker at studien dreide seg om psykosesymptomer og ikke psykosesykdom, men at tilstedeværelse av psykotiske symptomer øker risikoen for å utvikle en psykotisk sykdom. Ingen legeundersøkelse inngikk i studien.

Resultatene viser ifølge forskerne at det er viktig å redusere tilgangen til og behovet for cannabis blant unge for å unngå økt forekomst av alvorlige psykiatriske sykdommer.

I Canada er bruken av marijuana funnet å være omkring 30% blant eldre tenåringer i Ontario (en eldre populasjon enn de som deltok i denne studien).

Kilder

Referanser

  1. Marconi A, Di Forti M, Lewis CM, Murray RM, Vassos E. Meta-analysis of the association between the level of cannabis use and risk of psychosis. Schizophr Bull. 2016;42(5):1262-1269. PubMed
  2. Bourque J, Afzali HM, Conrod PJ. Association of cannabis use with adolescent psychotic symptoms. JAMA Psychiatry. Published online June 6, 2018 . doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.1330 DOI