Nyhetsartikkel

Covid-19: Tilbakefall av symptomer etter symptomfri periode

En ulempe med Paxlovid behandling er tilbakefall av symptomer etter å ha blitt symptomfri. Men har dette noe med Paxlovid å gjøre, eller er det normalt?

Residiv av symptomer, "rebound symptoms", etter avsluttet behandling for covid-19 med nirmatrelvir-ritonavir (Paxlovid) er ikke uvanlig1-3. Den biologiske forklaringen på dette er uklar. Årsaken kan være multifaktoriell, men har det noe med behandlingen å gjøre, eller er det en naturlig del av sykdomsforløpet til covid-19?

Formålet med denne prospektive kohortstudien publisert i JAMA Network Open4 var å undersøke hvor ofte covid-19 symptomer kommer tilbake når sykdommen ikke behandles. Pasientgruppen var de som fikk placebo i en randomisert, kontrollert studie av effekten av nirmatrelvir-ritonavir. Alle hadde fått påvist SARS-CoV-2 infeksjon og hadde 10 eller færre dager med symptomer ved start av studien. Pasientene ble så fulgt i 29 dager. I observasjonsperioden registrerte de daglig eventuelle symptomer, totalt 13 ulike symptomer. Tilbakefall av symptomer ble registrert dersom alle symptomene hadde vært borte i to etterfølgende dager.

158 personer deltok i studien, halvparten av hvert kjønn. Medianalderen var 47 år. Gjennomsnittstiden fra symptomstart til inkludering i studien var 6 dager. 66 pasienter (42 prosent) hadde underliggende risikotilstander. Hyppigst var hypertensjon (28 prosent) og fedme (11 prosent).

I løpet av de 28 oppfølgingsdagene ble 108 symptomfrie (68 prosent). Av disse fikk 48 symptomresidiv av minst 1 av de 13 spesifiserte symptomene etter 2 etterfølgende dager uten symptomer. De fleste symptomene var milde eller moderate, ingen alvorlige. Hoste (21 deltakere), utmattelse (17 deltakere) og hodepine (17 deltakere) var de hyppigste symptomene.

Studien viser at det naturlige forløpet av ubehandlet covid-19 er variabelt og svingende. Over en tredjedel av deltakerne opplevde tilbakefall av symptomer etter minst 2 symptomfrie dager, på samme måte som en har observert i studier med Paxlovid.

Forfatterne peker på svakheter med studien: Den manglet virologiske karakteristika, den ble gjennomført før vaksiner ble tilgjengelige og den ble utført på et tidspunkt da alfavarianten av SARS-CoV-1 dominerte - så det er usikkert om resultatene kan generaliseres til den pågående omikronvarianten.

Forfatterne konkluderer at blant personer med ubehandlet covid-19 er residiv av symptomer vanlig etter først å ha blitt bedre, men slike tilbakefall ser ikke ut til å progrediere til alvorlig covid-19.

Kilder

Referanser

  1. Carlin AF, Clark AE, Chaillon A, et al. Virologic and immunologic characterization of COVID-19 recrudescence after nirmatrelvir/ritonavir treatment. Clin Infect Dis. Published online June 20, 2022. doi:10.1093/cid/ciac496 DOI
  2. Charness ME, Gupta K, Stack G, et al. Rebound of SARS-CoV-2 infection after nirmatrelvir-ritonavir treatment. N Engl J Med. 2022;387:1045-1047. doi:10.1056/NEJMc2206449 DOI
  3. Boucau J, Uddin R, Marino C, et al. Characterization of virologic rebound following nirmatrelvir-ritonavir treatment for COVID-19. Clin Infect Dis. Published online June 23, 2022. doi:10.1093/cid/ciac512 DOI
  4. Smith DM, Li JZ, Moser C, et al. Recurrence of Symptoms Following a 2-Day Symptom Free Period in Patients With COVID-19. JAMA Netw Open. 2022;5(10):e2238867. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.38867 DOI