Nyhetsartikkel

Denervasjon av fasettleddene ved lave ryggsmerter?

Noen pasienter med positiv diagnostisk blokade av smertesignaler fra fasettleddene kan være kandidater for radiofrekvensdenervering, men hjelper det?

Det er få tilstander i intervensjonell smertemedisin som er så kontroversielle som lumbale fasettleddsmerter1. Alt fra forekomst til diagnostiske kriterier, pasientvalg for intervensjoner og effektiviteten av behandlingen er en kilde til strid og vitenskapelig debatt. Prevalens varierer fra så lavt som 5 prosent til over 50 prosent i systematiske oversikter ved bruk av ulike kriterier for diagnostiske blokkeringer1-3. Det reiser spørsmål om nøyaktigheten av diagnostisk testing. Den dårlige korrelasjonen mellom fasettleddpatologi på bildediagnostikk og lave ryggsmerter gir ytterligere næring til debatten4. Det florerer av forsknings- og oversiktsartikler om den ideelle grensen for å betegne en blokkering som positiv, og det optimale antallet blokkeringer som bør utføres før lumbal radiofrekvensablasjon forsøkes mot fasettleddene1.

De siste to tiårene har det vært en økning i bruken av lumbale fasettblokkeringer og radiofrekvensablasjon for å behandle korsryggsmerter, men nesten alle aspekter av prosedyrene forblir kontroversielle. Radiofrekvensdenervering innebærer oppvarming med elektrisk strøm for å skade nerver som fører smertesignaler.

Formålet med en randomisert, kontrollert studie publisert i Spine5 var å sammenligne effekten av endoskopisk fasettleddsdenervasjon med en perkutan teknikk på smerte, funksjonsevne og livskvalitet. Bakgrunnen for studien var ifølge forfatterne at studier har vist korttidseffekter av perkutane inngrep, men at observasjonsstudier har vist bedre effekt av endoskopisk radiofrekvensablasjon.

Fluoroskopi eller CT angis som påkrevd når det skal gjøres blokkeringer av nervegrenene. Begge undersøkelsene benytter røntgenstråler, men fluoroskopi benytter kortvarige pulser eller støt slik at strålebelastningen blir mindre. Fluoroskopi angis å gi oversikt over den benete anatomien og skal bidra til å sikre riktig plassering av nålen samt unngå unødvendige skader.

Spine-studien bestod av 40 pasienter som hadde hatt lave ryggsmerter lengre enn 6 måneder og som oppnådde minst 50 prosent smertereduksjon etter nerveblokkering utført ved hjelp av fluoroskopi.

Både den perkutane og endoskopisk veiledete behandlingen førte til signifikant smertereduksjon, men etter 12 måneder var det bare den endoskopiske gruppen som fortsatt hadde en signifikant smertereduksjon. Livskvaliteten bedret seg i begge gruppene ved kontroll etter 3 måneder, men etter 12 måneder var det bare endoskopigruppen som var bedre.

Forfatterne konkluderer at både perkutan og endoskopisk facettleddsdenervasjon reduserte smerte og forbedret funksjonalitet og livskvalitet. Imidlertid avtok eller forsvant effektene i gruppen som ble behandlet perkutant etter 12 måneder, mens det fortsatt var en sterk signifikant forbedring i gruppen behandlet med endoskopisk teknikk.

Ifølge St. Olavs Hospital viser ulike studier at mellom 50 og 70 prosent får effekt av slik behandling. Hvis det er effekt, så varer denne vanligvis i 6-12 måneder. Behandlingen kan gjentas6.

En nederlandsk studie fant ingen effekt av radiofrekvensdenervering ved lave ryggsmerter7-8.

Kilder

Referanser

  1. Cohen SP, Bhaskar A, Bhatia A, et al. Consensus practice guidelines on interventions for lumbar facet joint pain from a multispecialty, international working group. Reg Anesth Pain Med. 2020;45(6):424-467. doi:10.1136/rapm-2019-101243 DOI
  2. Falco FJ, Manchikanti L, Datta S, et al. An update of the systematic assessment of the diagnostic accuracy of lumbar facet joint nerve blocks. Pain Physician. 2012;15(6):E869-E907. PMID: 23159979 PubMed
  3. Kalichman L, Li L, Kim DH, et al. Facet joint osteoarthritis and low back pain in the community-based population. Spine (Phila Pa 1976). 2008;33(23):2560-2565. doi:10.1097/BRS.0b013e318184ef95 DOI
  4. Kalichman L, Kim DH, Li L, Guermazi A, Hunter DJ. Computed tomography-evaluated features of spinal degeneration: prevalence, intercorrelation, and association with self-reported low back pain. Spine J. 2010;10(3):200-208. doi:10.1016/j.spinee.2009.10.018 DOI
  5. Woiciechowsky, Christian MD. Comparison of Endoscopic Facet Joint Denervation to the Percutaneous Technique Regarding Efficacy in Patients With Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Spine: September 1, 2022 - Volume 47 - Issue 17 - p 1187-1193 doi: 10.1097/BRS.0000000000004392 DOI
  6. Smertepoliklinikken. Radiofrekensdenervasjon. St. Olavs Hospital. Siden besøkt 10.10.2022. stolav.no
  7. Pettersen PM. Radiofrekvensdenervering uten effekt? Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi: 10.4045/tidsskr.17.0615 DOI
  8. Juch JNS, Maas ET, Ostelo RWJG, et al. Effect of Radiofrequency Denervation on Pain Intensity Among Patients With Chronic Low Back Pain: The Mint Randomized Clinical Trials published correction appears in JAMA. 2017 Sep 26;318(12 ):1188. JAMA. 2017;318(1):68-81. doi:10.1001/jama.2017.7918 DOI