Nyhetsartikkel

Depresjon og online kognitiv atferdsterapi

Antidepressiva gir i mange tilfeller bare en begrenset bedring av depresjon. Tilleggsbehandling i form av kognitiv atferdsterapi behøves, men er ofte lite tilgjengelig. Kan et online behandlingstilbud være til hjelp?

Depresjon er den nest hyppigste årsaken til uførhet på verdensbasis1. Det er ofte en kronisk og residiverende tilstand. Selv lave til moderate nivå av depressive følelser er forbundet med signifikant svekket helse2, sosiale begrensninger3 og risiko for en negativ prognose4. Til tross for tilgangen på antidepressiva opplever de fleste pasienter med depresjon som har positiv effekt av antidepressiva, at de fortsatt har depressive symptomer. Studier har vist at pasienter med depresjonsfølelse kan oppleve marginale bedringer med medikamenter, men de mangler tilgang til ressurser som kan hjelpe dem å håndtere de langvarige effektene av sykdommen eller oppnå remisjon. Slik tilleggsbehandling er kogntiv atferdsterapi.

I en studie publisert i JAMA Psychiatry var formålet å vurdere effekten av å behandle restsymptomer på depresjon med et Mindful Mood Balance program (MMB), en webbasert applikasjon som leverer mindfulness-basert kognitiv terapi, pluss vanlig depresjonsbehandling. Dette behandlingsopplegget ble sammenlignet med ordinær depresjonsbehandling5.

Studien var en randomisert, kontrollert studie som ble gjennomført i allmennpraksis og ved atferdsklinikker i Denver, USA. Pasienter ble rekruttert i perioden 2015 til 2018. Utfallene ble vurdert over en 15 måneders periode som bestod av en 3 måneders intervensjon og en 12 måneders oppfølging.

230 pasienter ble randomisert til vanlig depresjonsbehandling og 230 fikk vanlig depresjonsbehandling pluss MMB. Online-behandlingen bestod av 8 sesjoner over 3 måneder pluss minimalt med telefon eller e-post støtte.

Det primære utfallsmålet var grad av gjenværende depresjonssymptomer, omfang av depressive tilbakefall og andel som oppnådde remisjon.

Gjennomsnittsalderen for de 460 pasientene var 48 år, 75 prosent var kvinner. Analyserbare data ("intent-to-treat") kom fra 362 deltakere (79 prosent) etter 3 måneder og 330 (72 prosent) etter 15 måneder.

Deltakerne som fikk MMB + vanlig depresjonsbehandling hadde signifikant færre gjenværende depresjonssymptomer sammenlignet med de som kun fikk vanlig depresjonsbehandling. En signifikant større andel av de som fikk MMB + vanlig depresjonsbehandling oppnådde remisjon sammenlignet med kontrollgruppen. Det samme gjaldt residiv, antall depresjonsfrie dager, mindre angst og bedret mental funksjon - men ingen bedring i fysisk funksjon.

Forfatterne konkluderer at online kognitiv atferdsterapi + vanlig depresjonsbehandling ga signifikante forbedringer av depresjon og funksjonelle utfall sammenlignet med vanlig depresjonsbehandling.

Kilder

Referanser

  1. Ferrari AJ, Charlson FJ, Norman RE, et al. Burden of depressive disorders by country, sex, age, and year: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. PLoS Med. 2013;10(11):e1001547. PubMed
  2. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med. 2011;41(6):1165-1174. PubMed
  3. Cuijpers P, Beekman ATF, Reynolds CF III. Preventing depression: a global priority. JAMA. 2012;307(10):1033-1034. PubMed
  4. Patten SB, Williams JVA, Lavorato DH, Bulloch AGM, MacQueen G. Depressive episode characteristics and subsequent recurrence risk. J Affect Disord. 2012;140(3):277-284. PubMed
  5. Segal ZV, Dimidjian S, Beck A, et al. Outcomes of Online Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Patients With Residual Depressive Symptoms. A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. Published online January 29, 2020. jamanetwork.com