Nyhetsartikkel

Dermatomyositt og kreftrisiko

Dermatomyositt er en ganske sjelden sykdom med høy risiko for utvikling av kreftsykdom de første årene etter at diagnosen er stilt.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er en klar sammenheng mellom dermatomyositt og risiko for å utvikle kreftsykdom, til forskjell fra den beslektede tilstanden polymyositt1. Flere studier, blant annet fra Skandinavia, har i kohortstudier vist at malignitet er vanligere blant pasienter med dermatomyositt og at risikoen er høyest de første tre årene etter at diagnosen er stilt, spesielt for ovariekreft2.

I den aktuelle retrospektive kohortstudien var forskerne opptatt av den mulige sammenhengen mellom tilstedeværelse av antinukleære antistoffer (ANA) og kreftrisiko3.

Studien sammenlignet insidensen av amyopatisk (uten muskelsymptomer4) sykdom, risikoen for malign sykdom og kliniske funn blant pasienter som var ANA-positive eller ANA-negative og med debut av dermatomyositt i voksen alder.

Av 231 pasienter utviklet 54 (23%) kreftsykdom innen tre år etter at diagnosen var stilt. ANA-negative pasienter hadde høyere forekomst av malignitet enn ANA-positive pasienter, 43% versus 11% (OR 0.16, p<0.001).

Forskerne konkluderer at negativ ANA-status er forbundet med økt risiko for malignitet innen tre år etter at diagnosen dermatomyositt er stilt. Det anbefales tett oppfølging og hyppig screening på malign sykdom i denne populasjonen.

Kilder

Referanser

  1. Antiochos BB, Brown LA, Li Z, Tosteson TD, Wortmann RL, Rigby WF. Malignancy is associated with dermatomyositis but not polymyositis in Northern New England, USA. J Rheumatol. 2009 Dec. 36(12):2704-10.
  2. Hill CL, Zhang Y, Sigurgeirsson B, et al. Frequency of specific cancer types in dermatomyositis and polymyositis: a population-based study. Lancet. 2001;357(9250):96-100. PubMed
  3. Hoesly PM, Sluzevich JC, Jambusaria-Pahlajani A, et al. Association of antinuclear antibody status with clinical features and malignancy risk in adult-onset dermatomyositis. Journal of the American Academy of Dermatology, published November 17, 2018. doi:10.1016/j.jaad.2018.11.023 DOI
  4. Gran JT. En kvinne med muskelsvakhet og utslett. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1648-50 . doi:10.4045/tidsskr.08.0423 DOI