Nyhetsartikkel

Det globale omfanget av bakteriell antibiotikaresistens

Omfanget av bakteriell antibiotikaresistens øker i verden på tross av at dette har vært en lenge varslet katastrofe. Den foreliggende studien gir oppdaterte tall om dagens situasjon.

Antibiotikaresistens utgjør en stor trussel mot mennskers helse over hele verden. Antimikrobiell resistens (AMR) er en viktig dødsårsak globalt og ser ut til å forekomme hyppigere enn hiv og malaria, ifølge den mest omfattende vurderingen av bakteriell AMR til dags dato publisert i The Lancet1-2.

Dataene som presenteres i denne analysen er bekymringsfulle: I 2019 døde 4,95 millioner mennesker i forbindelse med medikamentresistente bakterielle infeksjoner. 1,27 millioner dødsfall var direkte forårsaket av AMR. Studien gir estimater for 204 land og territorier. Studien rapporterer også detaljer om AMR-byrden for 23 bakterielle patogener og 88 kombinasjoner av spesifikke patogen-medikament.

Nedre luftveisinfeksjoner var skyld i mer enn 1,5 millioner dødsfall som følge av resistens i 2019, noe som gjør det til det mest tyngende infeksjonssyndromet.

De bakteriene som hyppigst var assosiert med død som følge av antibiotikaresistens var Escherichia coli (hyppigst), fulgt av Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii og Pseudomonas aeruginosa.

Én patogen-medikament kombinasjon, meticillin resistent S aureus (MRSA), forårsaket mer enn 100.000 dødsfall forbundet med AMR i 2019. Seks andre kombinasjoner forårsaket fra 50.000 til 100.000 dødsfall.

Forfatterne skriver i sin tolkning av funnene at denne studien trolig er den første omfattende vurderingen av den globale byrden av AMR. AMR er en ledende dødsårsak over hele verden, med de høyeste belastningene i miljøer med lite ressurser. Å forstå byrden av AMR og de ledende patogen-medikamentkombinasjonene som bidrar til den, er avgjørende for å ta informerte og stedsspesifikke politiske beslutninger, spesielt om infeksjonsforebygging og kontrollprogrammer, tilgang til essensielle antibiotika og forskning, samt utvikling av nye vaksiner og antibiotika. Det mangler gode data i mange lavinntektsmiljøer, noe som understreker behovet for å utvide den mikrobiologiske laboratoriekapasiteten og datainnsamlingssystemer for å forbedre vår forståelse av denne viktige helsetrusselen.

Kilder

Referanser

  1. Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis published online ahead of print, 2022 Jan 18. Lancet. 2022;S0140-6736(21)02724-0. doi:10.1016/S0140-6736(21)02724-0 DOI
  2. Editorial. The Lancet. Antimicrobial resistance: time to repurpose the Global Fund. Lancet. 2022;399(10322):335. doi:10.1016/S0140-6736(22)00091-5 DOI