Nyhetsartikkel

Diabetes type 1 i 2021 og 2040

Forfatterne av en artikkel publisert i The Lancet Diabetes & Endocrinology hadde som mål å beregne prevalens, insidens, mortalitet og forventet levetid for pasienter med type 1-diabetes.

De utviklet en modell basert på tilgjengelige data og beregnet status for 201 land for år 2021 og anslått prevalens for år 20401. I 2021 hadde 8,4 millioner individer type 1-diabetes. Av disse var 1,5 millioner (18 prosent) yngre enn 20 år, 5,4 millioner (64 prosent) var i alderen 20-59 år, og 1,6 millioner (19 prosent) var 60 år eller eldre. I det året ble det diagnostisert 0,5 millioner nye tilfeller (median debutalder 39 år), og ca. 35 000 ikke-diagnostiserte individer døde innen 12 måneder etter symptomdebut.

Forfatterne beregnet at det var 3,7 millioner ikke diagnostiserte tilfeller i 2021.

Forventet levealder for et 10 år gammelt barn diagnostisert med type 1 diabetes i 2021 var omtrent 13 år i lavinntektsland og 65 år i høyinntektsland, noe som indikerer en dramatisk forskjell i helsetilbud for disse pasientene i rike og fattige land. Forfatterne spår at det i 2040 vil være en økning i prevalens til 13,5 – 17,4 millioner (60–107 % høyere enn i 2021), og at den største relative økningen i prevalens vil forekomme i de fattigste landene. 

Byrden av type 1-diabetes forventes å øke raskt, spesielt i land med begrensede ressurser. De fleste insidente og prevalente tilfeller er voksne. Beregningsmodellen som forfatterne utviklet, vil bli gjort offentlig tilgjengelig som Type 1 Diabetes Index-modellen. Forfatterne mener det vil være et viktig verktøy for å styrke helsetilbudet og dets finansiering for type 1 diabetes.

Kilder

Referanser

  1. Gregory GA, Robinson TIG, Linklater SE, et al. Global incidence, prevalence, and mortality of type 1 diabetes in 2021 with projection to 2040: a modelling study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;10(10):741-760. doi:10.1016/S2213-8587(22)00218-2 DOI