Nyhetsartikkel

Diuretika kan øke riskoen for amputasjon ved type 2-diabetes

En kohortstudie har fulgt pasienter med type 2-diabetes over 7 år og observert at risikoen for hendelser i underekstremitetene, inkludert amputasjon, var høyere blant diuretikabrukere.

Nylig er det gjort funn som tyder på at SGLT2-hemmeren (sodium-glucose cotransporter 2) kanagliflozin øker risikoen for amputasjoner. Hvis denne bivirkningen skyldes medikamentindusert hypovolemi, så kan også diuretika øke risikoen. Målet med den aktuelle studien var å analysere sammenhengen mellom diuretikabruk og risikoen for hendelser i underekstremitetene hos pasienter med type 2-diabetes1.

Data kom fra en stor prospektiv kohort studie (SURDIAGENE) med 1459 inkluderte pasienter med type 2-diabetes. Ved inklusjonstidspunktet tok 670 av disse pasientene diuretika. Under en observasjonsperiode på vel 7 år, var insidensen av hendelser i underekstremitetene (lower limb events) 1.80 per 100 pasientår blant diuretikabrukere versus 1.00 blant ikke-brukere. Hazard ratio for brukere versus ikke-brukere var 2.08 (95% KI 1.49-2.93). Denne signifikante sammenhengen bestod også etter multivariabel justeringer.

Basert på resultatene fra denne studien mener forfatterne at diuretikabruk øker risikoen for hendelser i underekstremitetene, inkludert amputasjon, blant pasienter med type 2-diabetes. Dette kan bidra til å forklare den økte risikoen for amputasjon blant pasienter med type 2-diabetes som bruker SGLT2-hemmere som kanagliflozin. Klinikere bør betone viktigheten av god hydrering blant pasienter behandlet med SGLT2-hemmere.

Kilder

Referanser

  1. Potier L, Roussel R, Velho G, et al. Lower limb events in individuals with type 2 diabetes: evidence for an increased risk associated with diuretic use. Diabetologia 2019 Feb 26. . pmid:30809716 PubMed