Nyhetsartikkel

DOAC eller ASA etter embolisk hjerneslag?

I en stor multisenterstudie ble forebyggende behandling med dabigatran sammenlignet med aspirin hos pasienter som hadde gjennomgått et embolisk hjerneslag av ukjent opprinnnelse.

Temaside om Korona

Hjerneinfarkt uten kjent årsak kalles kryptogene hjerneslag. Disse utgjør 20-30 prosent av alle iskemiske hjerneslag, og de fleste antas å være emboliske med ukjent utspring. En tidligere studie viste at rivaroksaban ikke var mer effektiv enn aspirin i å hindre residivslag etter et antatt embolisk slag fra en ukjent kilde. I den aktuelle studien var formålet å se om dabigatran hadde bedre effekt.

I en multisenter, randomisert studie ble forebyggende behandling med dabigatran i doser på 150 mg eller 110 mg to ganger daglig sammenlignet med aspirin 100 mg daglig hos pasienter med embolisk hjerneslag med ukjent opprinnelse1. Totalt 5390 pasienter ble inkludert i studien. Median oppfølging var 19 måneder.

Residivslag oppstod hos 177 pasienter (6.6 prosent) i dabigatran gruppen (4.1 prosent per år) og hos 207 pasienter (7.7 prosent) i aspirin gruppen (4.8 prosent per år). Hazard ratio var 0.85, 95% KI 0.69-1.03, p=0.10 - ikke signifikant forskjell.

Iskemiske hjerneslag forekom hos 172 pasienter (4.0 prosent per år) og 203 pasienter (4.7 prosent per år) i henholdsvis dabigatran og aspirin gruppene. Hazard ratio var 0.84, 95% KI 0.68-1.03 - ikke signifikant forskjell.

Større blødninger forekom hos 77 pasienter (1.7 prosent per år) i dabigatran gruppen og hos 64 pasienter (1.4 prosent) i aspirin gruppen. Hazard ratio var 1.19, 95% KI 0.85-1.66 - ikke signifikant forskjell. Klinisk relevante ikke-alvorlige blødninger forekom hos henholdsvis 70 pasienter (1.6 prosent per år) og hos 41 pasienter (0.9 prosent per år)

Forfatterne konkluderer at blant pasienter med nylig gjennomgått embolisk slag fra ukjent kilde var dabigatran ikke bedre enn aspirin i å forebygge et nytt slag. Insidensen av større blødning var ikke større i dabigatran gruppen enn i aspirin gruppen, men det var flere klinisk relevante ikke-alvorlige blødninger i dabigatran gruppen.

Kilder

Referanser

  1. Diener H-C, Sacco RL, Easton JD, et al. Dabigatran for Prevention of Stroke after Embolic Stroke of Undetermined Source. N Engl J Med 2019; 380:1906-1917. doi:10.1056/NEJMoa1813959 DOI