Nyhetsartikkel

Doserer vi acetylsalisylsyre feil?

ASA doseres vanligvis i fast lavdose 75-160 mg daglig. Studier tyder på at denne dosen er for lav for de over 70 kg kroppsvekt, det vil si mange kvinner og de fleste menn.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Acetylsalisylsyre (ASA) ble tidligere anbefalt som primærprofylakse mot hjertekar-sykdom hos personer med høy risiko for koronar hjertesykdom eller hjerneslag. Denne praksisen er ikke lenger anbefalt fordi store studier har vist minimal eller manglende effekt, og økt risiko for alvorlige blødninger.

Effekten avtok med økende vekt

Som sekundærforebygging er derimot ASA et viktig preparat. Helsedirektoratets retningslinje er at alle med kjent koronar sykdom, iskemisk hjerneslag eller perifer karsykdom skal tilbys antitrombotisk behandling med ASA, som monoterapi eller i kombinasjon med annen platehemmer. Anbefalt ASA-dosering er 75-100 mg daglig.

I en artikkel publisert i Lancet i juli 20181 har forfatterne analysert individuelle pasientdata fra 10 kvalitetsstudier av ASA brukt som primærprofylakse mot kardiovaskulære hendelser. Til sammen fikk de et materiale med 117 279 pasienter. I tillegg til å kontrollere for de vanlige risikofaktorene, ble pasientene analysert i grupper basert på vekt. Analysene viste da at den forebyggende effekten av ASA i standarddose 75-100 mg avtok med økende vekt. ASA-terapi førte til redusert forekomst av kardiovaskulære hendelser kun i vektgruppen 50-69 kg (HR 0,75 – 95% KI 0,65-0,85). I vektklassene fra 70 kg og oppover fant man ingen effekt (HR 0,95 – 95% KI 0,86-10,04). I tillegg var også dødeligheten av første kardiovaskulære hendelse økt ved lavdosebehandling i vektgruppen over 70 kg.

Høyere doser ASA, mer enn 325 mg daglig, hadde motsatt effekt med signifikant reduksjon av kardiovaskulære hendelser kun i vektklassene 70 kg eller mer.

Disse funnene ble også bekreftet i studier over sekundærforebygging av hjerneslag.

Bør individualiseres

Dersom disse funnene bekreftes i nye studier, vil dette føre til betydelige endringer av praksis. Det er nødvendig å gjennomgå forskningen både når det gjelder primær- og sekundærprofylakse, og det er sannsynligvis behov for supplerende studier. Konklusjonen på bakgrunn av denne studien er at doseringen bør individualiseres på bakgrunn av vekt, og at standard lavdose ASA ikke er optimalt.

Kilder

Referanser

  1. Rothwell PM, Cook NR, Gaziano M, et al. . Effects of aspirin on risks of vascular events and cancer according to bodyweight and dose: analysis of individual patient data from randomised trials. . Lancet 2018. doi:pmid:30017552 PubMed