Nyhetsartikkel

Dupilumab mot kols

Ca. 1/3 av pasienter med kols antas å ha en type 2-inflammasjon. En studie tyder på at disse pasientene responderer godt på det monoklonale antistoffet dupilumab.

Kols er assosiert med klart nedsatt lungefunksjon og økt risiko for eksaserbasjoner karakterisert ved forverret hoste eller dyspné, økt volum av purulent sputum, eller en kombinasjon av disse symptomene1-2. Over tid fører eksaserbasjonene til aksellerert nedgang i lungefunksjon og økt risiko for død til tross for bruk av inhalerende medikamenter.

Det er økende kunnskap om at 20 til 40 prosent av pasientene med kols har type 2-inflammasjon, noe som er forbundet med forhøyet risiko for eksaserbasjoner. Samtidig finnes det dokumentasjon på at pasienter med type 2-inflammasjon responderer bedre på glukokortikoider enn pasienter uten tegn på slik inflammasjon3-4. Cytokiner og immunceller som oftest er forhøyede hos pasienter med type 2-inflammasjon, inkluderer interleukin-5, interleukin-4, interleukin-13, type 2 medfødte lymfoide celler og type 2 hjelper T-celler, og økte nivåer av disse cellene kan forårsake forhøyede eosinofiltall i sputum, bronkialvev og blod5-6.

Dupilumab, et humant monoklonalt antistoff, blokkerer reseptorer for interleukin-4 og interleukin-13, nøkkeldrivere for type 2-inflammasjon7.

I en fase 3, dobbel-blind, randomisert studie publisert i New England Journal of Medicine sammenlignet forskerne effekten av dupilumab mot placebo gitt subkutant annenhver uke i 52 uker8. De inkluderte pasientene med kols hadde et eosinofiltall på minst 300 per mikroliter og økt risiko for eksaserbasjon til tross for at de brukte standard trippelterapi.

Totalt inngikk 939 pasienter i studien. Gjennomsnittsalderen var 65 år. Den årlige frekvensen av moderate eller alvorlige eksaserbasjoner av KOLS var 0,78 i dupilumab-gruppen mot 1,10 i placebo-gruppen (rate ratio 0,70, 95% KI 0,58-0,86). FEV1 økte i løpet av 12 uker fra et gjennomsnitt på 160 ml vs 70 ml for henholdsvis dupilumab og placebo. En forskjell som vedvarte gjennom forsøksperioden. Også andre parametre viste signifikant bedre resultater med dupilumab sammenlignet med placebo. Antall pasienter med bivirkninger som førte til seponering av dupilumab eller placebo, alvorlige bivirkninger og bivirkninger som førte til død, var det samme i de to gruppene.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter med kols som hadde type 2-inflammasjon som indikert av forhøyet eosinofiltall i blodet, hadde de som fikk dupilumab færre eksacerbasjoner, bedre lungefunksjon og livskvalitet, og mindre alvorlige luftveissymptomer enn de som fikk placebo.

I en lederartikkel i NEJM kommenteres det at biologiske medisiner har vært forsøkt ved kols uten særlig hell, men denne studien viser at det er en fremtid med biologiske medisiner også for pasienter med kols9.

Kilder

Referanser

  1. Celli BR, Fabbri LM, Aaron SD, et al. Differential Diagnosis of Suspected Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations in the Acute Care Setting: Best Practice. Am J Respir Crit Care Med. 2023;207(9):1134-1144. doi:10.1164/rccm.202209-1795CI DOI
  2. Agustí A, Celli BR, Criner GJ, et al. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2023 Report: GOLD Executive Summary. Am J Respir Crit Care Med. 2023;207(7):819-837. doi:10.1164/rccm.202301-0106PP DOI
  3. Bafadhel M, McKenna S, Terry S, et al. Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: identification of biologic clusters and their biomarkers. Am J Respir Crit Care Med. 2011;184(6):662-671. doi:10.1164/rccm.201104-0597OC DOI
  4. Pascoe S, Locantore N, Dransfield MT, et al. Blood eosinophil counts, exacerbations, and response to the addition of inhaled fluticasone furoate to vilanterol in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a secondary analysis of data from two parallel randomised controlled trials published correction appears in Lancet Respir Med. 2015 Jun;3(6):e19. Lancet Respir Med. 2015;3(6):435-442. doi:10.1016/S2213-2600(15)00106-X DOI
  5. Garudadri S, Woodruff PG. Targeting Chronic Obstructive Pulmonary Disease Phenotypes, Endotypes, and Biomarkers. Ann Am Thorac Soc. 2018;15(Suppl 4):S234-S238. doi:10.1513/AnnalsATS.201808-533MG DOI
  6. Barnes PJ. Inflammatory endotypes in COPD. Allergy. 2019;74(7):1249-1256. doi:10.1111/all.13760 DOI
  7. Le Floc'h A, Allinne J, Nagashima K, et al. Dual blockade of IL-4 and IL-13 with dupilumab, an IL-4Rα antibody, is required to broadly inhibit type 2 inflammation. Allergy. 2020;75(5):1188-1204. doi:10.1111/all.14151 DOI
  8. Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, et al. Dupilumab for COPD with Type 2 Inflammation Indicated by Eosinophil Counts. N Engl J Med. 2023;389(3):205-214. doi:10.1056/NEJMoa2303951 DOI
  9. Agusti A. Biologics for COPD - Finally Here. N Engl J Med. 2023;389(3):274-275. doi:10.1056/NEJMe2305752 DOI